Administració i finances

DURADA: 2 CURSOS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administrativa

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Empreses col·laboradores a la FP Dual

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:

Bancs privats i públics.
Caixes d’estalvi.
Corporacions i institucions de crèdit i financer.
Assegurances.
Altres serveis financers prestats a les empreses.
Activitats d’informació sobre solvència de persones i empreses, i gestió de cobraments.
Assessoria jurídica, fiscals i gestories.
Servei d’auditoria comptable, economia i financera.
Assessorament i informació organitzacional de l’empresa, gestió i control empresarial.

Mòduls:

Comunicació i atenció al client.
Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
Procés integral de l’activitat comercial.
Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Ofimàtica i procés de la informació.
Anglès.
Gestió de recursos humans.
Gestió financera.
Comptabilitat i fiscalitat.
Gestió logística i comercial
Simulació empresarial.
Formació i orientació laboral.
Projecte d’administració i finances.
Formació en centres de treball.