PFI Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals

Família professional: Administració i gestió
Títol de referència: Professional bàsic en serveis administratius
Durada total: 1000 hores

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

 1. Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 2. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 3. Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Els mòduls d’aquest perfil professional són els que a continuació es relacionen:

 • 3003. Tècniques administratives bàsiques.
 • 3004. Arxiu i comunicació.
 • MFPE001. Ofimàtica.
 • MFCT. Formació en centres de treball.
 • MPI. Projecte integrat
 • MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Aquest perfil desenvolupa les següents competències:

 1. Preparar equips i aplicacions informàtiques per dur a terme l’enregistrament, tractament i impressió de dades i textos, assegurant el seu funcionament.
 2. Elaborar documents mitjançant les utilitats bàsiques de les aplicacions informàtiques dels processadors de text i fulls de càlcul aplicant procediments d’escriptura al tacte amb exactitud i rapidesa.
 3. Realitzar tasques bàsiques d’emmagatzemament i arxiu d’informació i documentació, tant en suport digital com a convencional, d’acord amb els protocols establerts.
 4. Realitzar tasques de reprografia i enquadernat bàsic de documents d’acord als criteris de
  qualitat establerts.
 5. Tramitar correspondència i paqueteria, interna o externa, utilitzant els mitjans i criteris establerts.
 6. Realitzar operacions bàsiques de tresoreria, utilitzant els documents adequats en cada cas.
 7. Rebre i realitzar comunicacions telefòniques i informàtica transmetent amb precisió la informació encomanades segons els protocols i la imatge corporativa.
 8. Realitzar les tasques bàsiques de manteniment del magatzem de material d’oficina, preparant les comandes que assegurin un nivell d’existències mínim.
 9. Atendre el client, utilitzant les normes de cortesia i demostrant interès i preocupació per resoldre satisfactòriament les seves necessitats.
 10. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 11. Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de forma individual o com a membre d’un equip.
 12. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat de la feina realitzada.
 13. Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals.
 14. Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en la realització dels procediments de la seva activitat professional.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Ordenança.
 • Auxiliar d’informació.
 • Recepcionista
 • Classificador i/o repartidor de correspondència.
 • Gravador – verificador de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador documental.
 • Operador/a de cobrament o caixer/a.