Projecte Curricular 2n d’ESO

CURRÍCULUM DE 2n d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3
Matemàtiques 3
Educació física 2
Música 2
Educació visual i plàstica 2
Tecnologia 2
Religió o cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives 2
Total 30

 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de català, castellà i anglès. Dels tres grups de primer fem quatre grups en aquestes matèries (T1, T2, T3 i T4), distribuïts per nivell acadèmic. Els grups T1 i T2 són grups equivalents en quant a nivell acadèmic.
DESDOBLAMENTS A les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES Durant aquestes dues hores, els alumnes poden triar entre:

  1. Alemany com a segona llengua estrangera: s’ofereix des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat com a matèria optativa.
  2. Treball per projectes interdisciplinars, amb l’objectiu d’ampliar els coneixements i de reforçar les competències bàsiques.
CULTURA I VALORS ÈTICS
Oferim les matèries d’Educació Emocional, Fem institut i Escacs. Tots els alumnes fan les tres matèries organitzades de forma trimestral.