Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.

El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Quina és la funció del consell escolar?
 • Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

President: Josep Besora
Cap d'estudis: Rosalia Anglès
Secretari: Eugeni Cabré
Sector professors: Gemma Palau, Rita Prats, Raquel Gelonch, Eugènia Vizcarra, Virginia Carmona, Laura Martínez
Sector alumnes: Bernat Bru, Eduard Trullols, Jordi Queralt
Sector pares: Carme Montero, Mercè Corominas
Sector personal d'administració i serveis: Eulàlia Amigó
Representant de l'AMPA: Susana Garcia
Representant de l'Ajuntament: Anna Garcia
Referent coeducació: Laura Martínez

Comissió econòmica

Directora: Josep Besora
Secretari: Eugeni Cabré
Professors: Raquel Gelonch
Alumnes: Bernat Bru
Pares: Susana Garcia

Comissió permanent

Directora: Josep Besora
Cap d'estudis: Rosalia Anglès
Secretari: Eugeni Cabré
Professors: Eugènia Vizcarra
Alumnes: Jordi Queralt
Pares: Mercè Corominas

Comissió de convivència

Directora: Josep Besora
Secretari: Eugeni Cabré
Professors: Eugènia Vizcarra, Gemma Palau
Alumnes: Eduard Trullols
Pares: Carme Montero