Programa Implica’t

El Programa Implica’t en el seu inici tot i ser un PDC singular s’emmarca dins la Modalitat A, perquè l’alumnat tot i
rebre i beneficiar-se d’una organització curricular diferent a la de l’aula ordinària, fa l’escolarització sempre a l’institut. Neix per donar resposta a aquells alumnes no adaptats a l’academicisme i al sistema educatiu ordinari, són alumnes que necessiten una resposta pedagògica diferent i innovadora, una altra mirada que s’adeqüi a les seves peculiaritats d’aprendre i formar-se per fer front a la vida fora del centre. El programa Implica’t, que es va implementar al curs 17-18 i ha continuat aquest curs 18-19 ens ha permès assolir molt bons resultats pel que fa a la promoció de curs i l’obtenció del
graduat escolar dels alumnes que acaben l’ESO. Ha reduït també l’absentisme i/o l’abandonament escolar.

Programa de Diversificació Curricular IMPLICA’T