L’esport a l’institut. Pla Català d’Esport a l’Escola

Els Departaments d’Ensenyament i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l’Esport, han acordat d’impulsar el Pla Català d’Esport a l’Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

La necessitat

El nou Govern de la Generalitat de Catalunya ha cregut necessària la impulsió d’aquest Pla en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

  • Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar.
  • Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil.
  • Demanda social creixent en matèria de salut i benestar
Objectius

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Més concretament, podem destacar els objectius següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
  • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.
  • El nostre centre participa al PCEE des de l’any 2006, i segon el compromís pera de formar part del PCEE s’ha creat l’Associació Esportiva IES Joan Amigó, que és l’entitat que gestiona les activitats esportives i culturals que és porten a terme al nostre Centre, així com les trobades amb diferents centres de la comarca.