Exàmens Cambridge

Oferim la possibilitat de presentar-te a tres exàmens Cambridge English Examinations:

  • Cambridge English Preliminary (PET). És un examen de nivell intermedi (Nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).
  • Cambridge English First (FCE). És un examen de nivell intermedi alt (Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).
  • Cambridge English Advanced (CAE). És un examen de nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).