Llengües estrangeres

El curs 2010, el nostre centre va ser seleccionat per a dur a terme un PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres) durant els cursos 2010-2013. Aquesta ha estat una aposta del centre per tal de potenciar i millorar l’ús de la llengua anglesa des del PAC, el Pla d’Autonomia de Centre.

Des del curs 2016-2017 el centre ha estat inclòs en el GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme), un projecte que es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar de l’acord de govern, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Les actuacions innovadores en els àmbits d’organització escolar, disseny curricular i aplicació metodològica a l’aula donen continuïtat a l’autonomia de centre en el seu desplegament i consolidació al Projecte Lingüistic, i les línies d’aplicació del pla de lectura escolar, el treball transversal de les competències bàsiques i les accions de col·laboració per a la resolució de problemes previstes en els plantejaments avaluadors de la OCDE 2015.

Pla d’impuls a les terceres llengües: En el marc de la construcció d’una Europa enriquida per la diversitat lingüística i cultural, que afavoreixi l’educació de ciutadans plurilingües al llarg de tota la vida, el Departament d’Ensenyament promou accions d’impuls a les terceres llengües en els centres educatius de Catalunya.

L’objectiu és que l’alumnat, en acabar l’educació obligatòria, tingui domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i al menys una llengua estrangera que el capaciti per a la gestió dels seus aprenentatges futurs en un mon global. Les accions anuals d’impuls a les llengües diverses llengües curriculars ( anglesa, francesa, italiana o alemanya) són dinamitzadores d’aula, de centre i d’entorn.

Els objectius proposats pel centre són:

 1. Incrementar el temps d’exposició dels alumnes a la llengua anglesa.
 2. Incorporar el treball per projectes a l’aula d’acord amb la metodologia AICLE.
 3. Implicar el màxim de professorat possible en l’ús d’aquesta metodologia.

Per assolir els objectius esmentats es duran a terme les següents accions:

 1. Formació en AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera) per al professorat implicat.
 2. Desenvolupament de diferents projectes en anglès en les matèries de matemàtiques i ciències.
 3. Divulgació de l’experiència a la resta del Claustre, animant el professorat a què participi realitzant alguna activitat AICLE. L’equip impulsor transmetrà la formació rebuda al professorat interessat.


Alguns dels projectes que actualment s’estan duent a terme són:

 • All about my eggs: projecte interdisciplinari en el qual participen els alumnes de 1r d’ESO. Forma part de les matèries específiques lectives. Agafant com a nucli central un aliment tan quotidià com són els ous, i a partir del què en saben els alumnes (què en sabem?) i del que en volen saber (què volem saber?) es van desenvolupant activitats amb continguts científics, matemàtics, lingüístics, artístics, etc fent que l’alumne sigui el centre de l’aprenentatge i sigui conscient del seu procés d’adquisició de les competències (què hem après?).

  All about my eggs
 • Islamic art mosaics: l’alumnat de 2n d’ESO, integrat en la matèria de matemàtiques, realitzarà un projecte relacionat amb les transformacions geomètriques aplicades a l’art Islàmic.
 • Biology and Geology: la matèria de 3r d’ESO de Biologia i Geologia utilitza l’anglès com a llengua vehicular a l’aula. Els alumnes disposen del llibre en anglès, a partir del qual realitzen esquemes, resums i exercicis. Els alumnes fan presentacions orals en anglès, i aprenen el vocabulari específic tan en anglès com en català.
 • Biology and Geology: la matèria optativa de 4t d’ESO de Biologia i Geologia utilitza l’anglès com a llengua vehicular a l’aula. Els alumnes realitzen les activitats, exercicis, exposicions teòriques, exàmens, etc en anglès. Els alumnes fan presentacions orals en anglès, i aprenen el vocabulari específic tan en anglès com en català.