Projecte de Convivència

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020.

El Projecte de convivència (PC) reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Projecte de Convivència