Normes d’organització i funcionament de centre

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen l’organització i les interrelacions de la vida escolar.

Les normes d’organització i funcionament del centre és un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i són aprovades pel Claustre i el Consell Escolar.

Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)