Tutories de grup

Tots els grups classe tenen assignat un tutor o tutora. Les figura del tutor de grup està regulada en les NOFC (Títol IV. Organització pedagògica del centre – Capítol 3. Acció i coordinació tutorial – Secció 2. Tutoria de grup).

La taula següent mostra els tutors de cada grup:

Educació Secundària Obligatòria
 • 1r d’ESO alfa: Meritxell Fontova
 • 1r d’ESO beta: Ruth Díez
 • 1r d’ESO gamma: Sílvia Fernández
 • 2n d’ESO alfa: Laura Martínez
 • 2n d’ESO beta: Virginia Carmona
 • 2n d’ESO gamma: Immaculada Membrives
 • 3r d’ESO A: Carme Vidal
 • 3r d’ESO B: Rosalia Anglès
 • 4t d’ESO A: Eugènia Vizcarra
 • 4t d’ESO B: Maria Hornos
 • Implica’t: Gemma Palau
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 • 1r d’SMX: Eugeni Cabré
 • 2n d’SMX: Ester Galimany