Els Àmbits

Els coneixements i les accions dutes a terme al centre s’estructuren en àmbits de treball. Dins d’aquests, cada departament és responsable de l’organització de la docència específica que li pertoca, així com de l’organització i concreció dels continguts a donar a partir del currículum oficial. Al mateix temps, existeixen àmbits transversals.

Àmbits específics

Àmbit Cientificotecnològic

Àmbit d’Educació Física

Àmbit d’Expressió

Àmbit Humanístic

Àmbit Lingüístic

Àmbit Matemàtic

Àmbit Social

Àmbits transversals

Àmbit Digital Àmbit Personal

A la pàgina de cada àmbit trobareu la informació sobre els seus components, la docència que donen, els criteris d’avaluació, i les activitats que organitza, així com enllaços a les pàgines que els diferents professors usen per la seva docència i altres informacions útils.

Aquí teniu la documentació corresponent al currículum de 1r i 3r de l’educació secundària  obligatòria per al curs 2015-2016, segons DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Àmbit cientificotecnològic

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, física i química
 • Tecnologia

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic

Continguts clau – competències


 Àmbit de l’educació física

 • Educació física

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física

Continguts clau – competències


 Àmbit d’expressió

 • Música
 • Educació visual i plàstica

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l’àmbit artístic

Continguts clau (música) – competències

Continguts clau (educ. visual i plàstica) – competències


 Àmbit Humanístic

 • Filofofia
 • Etica
 • Religió
 • Educació per la Ciutadania
 • Cultura clàssica

Documentació

En preparació


 Àmbit lingüístic

 • Matemàtiques

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Continguts clau – competències


Àmbit social

 • Ciències socials: geografia i història
 • Cultura clàssica
 • Emprenedoria

Documentació

Currículum

Competències bàsiques de l’àmbit social

Continguts clau (ciències socials) – competències


 Àmbit digital