1r ESO

Les matèries i la seva assignació horària per al proper curs és la següent.

Matèria

Hores

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Ciències socials: geografia i història
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Matemàtiques
Educació física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Tutoria
Optatives
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
1
2

TOTAL

30

En aquest curs hem assignat una hora més a les matemàtiques per tal de reforçar i uniformitzar els alumnes provinents de les diferents escoles adscrites.

A banda de les assignatures que venen establertes pels currículums oficials, les optatives permeten a l’alumne dotar-se d’un perfil propi o provar d’adquirir coneixements complementaris que siguin del seu interès.

L’oferta d’optatives pot patir modificacions fins al setembre donat que depenen fortament de les plantilles de professorat assignat, tanmateix acostumen a patir poques variacions.

Optatives 1r d’ESO. CURS 2016/2017

PERIODICITAT Títol Descripció
Trimestral

 

Comprensión lectora a partir de las competencias básicas. A partir de diferentes fichas de uso cotidiano –envases de productos de supermercado, fragmentos de cómic, folletos de tiendas de grandes superficies, etc, profundizaremos en la comprensión lectora del dia a dia. El objetivo final de la materia es conseguir que seamos competentes en el ámbito de la lengua castellana.
Trimestral Introducció a la programació En aquesta matèria optativa treballarem de manera totalment pràctica amb ordinadors els conceptes bàsics de programació (seqüència, bloc si, bloc si-si no, bloc repetir vegades, bloc repetir fins que, bloc mentre, bloc comptador, funcions i funcions amb paràmetres), mitjançant un curs en línia de 20 hores desenvolupat per l’organització Code.org® (organització sense ànim de lucre dedicada a l’expansió de la programació en les escoles). Cada alumn@ rebrà un certificat de finalització del curs.
Anual Francès

(Iniciació)

Introducció a la llengua francesa insistint en l’expressió oral.  Quan acabin, els alumnes han d’entendre i parlar en diverses situacions: salutacions, presentacions, petites converses telefòniques, petites exposicions per parlar de la família i dels amics.
Trimestral Science research This subject invites you to learn some science in English. There are three different blocks of content: safety in the lab, in which you will learn the safety rules and the laboratory equipment names in English; nanoscience, in which you will know what is nanoscale, the scale of the very, very small things and science is fun, in  which you will do different experiments.
Trimestral NBA/WNBA Teams Welcome to the NBA/WNBA Teams credit! If you are mad about NBA basketball, you should choose this credit. We are going to follow their teams, we’ll find out about their stars, we’ll watch part of their games and we’ll try to play as they do (ha,ha, ha…). So, if you want to be a NBA basketball fan for a while, join us, and be ready to work a lot while you have an awesome time.

By the way, we will do this credit in the original basketball language, it’s English, so be ready for it, ok?  Have a nice game!

Anual Xifres i lletres Amb aquesta optativa s’ofereix la possibilitat de reforçar i consolidar conceptes i habilitats matemàtics i de comprensió i expressió lingüística. L’optativa té un abast transversal utilitzant textos de matèries d’aquest nivell.
Trimestral Tècniques d’estampació i gravat En aquesta optativa ens convertirem en petits artistes. Farem servir diferents procediments graficoplàstics  de dibuix i pintura per crear les nostres obres d’art i aprendrem algunes de les tècniques per produir imatges de forma seriada com el monotip i el linòleum. Si ets creatiu i t’agrada l’art aquesta és la teva optativa!!!.
Trimestral Competències no tan bàsiques. Treballem la resolució de problemes i casos llargs aplicant la metodologia de les competències bàsiques. Són activitats en grup que després cal exposar en clase. La metodologia busca el treball intuitiu i la cerca de les millors solucions tot raonant el motiu.