Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials. El nostre centre ofereix les dues darreres subdividides alhora en funció de les matèries de modalitat i específiques.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.

La configuració actual del batxillerat ofert al nostre institut el podeu veure al quadre adjunt.

  • Les matèries comunes a tots els itineraris tenen una distribució de 14h lectives a la setmana.
  • La matèria comuna d’opció ve determinada per l’itinerari escollit per l’alumne amb una distribució de 4h lectives a la setmana.
  • Les matèries de modalitat són dues, una d’elles ve determinada per l’itinerari i en el l’altre cas hi ha opció de selecció d’entre dues que corresponen al itinerari escollit, per tant tenen una assignació horària de 8h lectives a la setmana.
  • La matèria específica pot ser triada per l’alumne d’acord amb els seus interessos dins les ofertes en el seu itinerari, té una assignació horària de 4h lectives a la setmana.