2n ESO

Les matèries i la seva assignació horària per al proper curs és la següent.

Matèria

Hores

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Ciències socials: geografia i història
Ciències de la naturalesa: física i química
Matemàtiques
Educació física
Música
Tecnologia
Cultura i valors ètics o religió

Tutoria

Optatives
3
3
4
3
3
4
2
2
2
1
1
2

TOTAL

30

A banda de les assignatures que venen establertes pels currículums oficials, les optatives permeten a l’alumne dotar-se d’un perfil propi o provar d’adquirir coneixements complementaris que siguin del seu interès.

L’oferta d’optatives pot patir modificacions fins al setembre donat que depenen fortament de les plantilles de professorat assignat, tanmateix acostumen a patir poques variacions.

Optatives 2n d’ESO. CURS 2016/2017

PERIODICITAT Títol Descripció
Bianual

(la tria implica cursar Francès a 2n

i 3r d’ESO).

Francès

(Consolidació)

A partir de petites converses aprendrem a parlar sobre el nostre món quotidià,  sobre les llengües que parlem, el que ens agrada menjar,  els aniversaris, les nostres mascotes,  la nostra família, els nostres amics i les nostres aficions,  de manera que al final de curs serem capaços de parlar   sobre el nostre dia a dia, començant a pronunciar bé per fer-nos entendre.  Proporcionarem un llibre de text, que completarem amb altre tipus de material com cançons i alguna pel·lícula en versió original.
Trimestral Sing along Do you like music? Do you usually sing English songs? Singing is also interpreting, so this subject focuses on meaningful singing. Songs are not just words, but they involve stories. We’re going to listen, analyze, understand and sing those stories. Clear your voice and let’s start!
Trimestral El joc de pensar Vols una nova manera d’entendre les matemàtiques? Descobreix la seva  part més lúdica fent enigmes, passatemps, jocs, etc…
Trimestral Esports de Raqueta Matèria que pretén iniciar-nos en els esports de raqueta. Els esports treballats seran el tennis taula, el tennis i el bàdminton. Treballarem el reglament, els gestos tècnic i la concepció tàctica. Imprescindible roba esportiva i sabates d’esport.
Trimestral Escritura creativa Materia que pretende ser un instrumento para mejorar la expresión escrita y desarrollar la creatividad. Los objetivos que se trabajan son: Mejorar la ortografía. Ampliar el vocabulario habitual. Potenciar la imaginación y creatividad. Potenciar el gusto por la lectura. Conocer las principales técnicas de redacción.

El  aprendizaje de la materia pasa por trabajar diversos aspectos de la lengua escrita y perfeccionarlos. Se realizarán dictados preparados, se trabajará  vocabulario temático, se corregirán faltas de ortografía y se realizarán redacciones.

Dentro de esta materia también se utilizarán herramientas como el programa Storyjumper con el que los alumnos podrán dar rienda suelta a su creatividad literaria realizando sus propios relatos en un formato distinto.

Trimestral ¿Qué nos dicen las canciones? Las canciones, a menudo, son mucho más que un conjunto de palabras enlazadas y cantadas siguiendo una melodia. ¿Somos capaces de entender todo lo que nos transmiten? Esta optativa nos permitirá trabajar diferentes ámbitos de la vida: ámbito social, mediambiental, de la salud, etc. a partir de canciones en castellano.
Trimestral Calcula i raona feliç i content En aquesta optativa treballarem:

-Aplicació de mètodes matemàtics per la comprensió de gràfics.

-Aplicació de estadística descriptiva per resoldre dades socials

-Resolució d’exercicis amb excel

-Utilització de matemàtica financera simple per comparar dades socials

Trimestral Cultura clàssica Es treballarà la Mitologia Grega, els déus, els herois i les llegendes.