Normes i funcionament

Els documents bàsics que regeixen el funcionament del centre a banda de la normativa general són:

  • Projecte educatiu de centre dins el projecte de direcció, el  PEC.
  • Normes de Funcionament orgànic del centre, el NOFC.
  • Programació general anual
  • Memòria anual
  • Acords de corresponsabilitat