Projecte Pedagògic de Centre (PEC)

És el document on s’explica la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha de impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

Entre altres qüestions, el PEC ha d’incloure els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s’ensenyarà als vostres fills. També ha d’explicar com s’avaluarà el progrés dels vostres fills.

El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on està situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. En els centres públics l’aprova el consell escolar. 

Podeu consultar cadascun dels apartats a l’índex que trobeu a la columna esquerra d’aquest mateix apartat.