Definició institucional – Qui som?

L’escola Antonio Machado és una escola pública, situada entre dos barris de Mataró. El barri de Cirera i el de Via Europa. Es va crear l’any 2005 fruit de la necessitat d’acollir als infants de la zona degut al notable creixement de la població infantil i la demanda social de construir més escoles al barri. El projecte educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del segle XXI.

La finalitat principal del nostre projecte educatiu és vetllar pel desenvolupament dels nens i nenes, com a persones i futurs ciutadans i fer que cadascun d’ells i elles aconsegueixi els millors aprenentatges (intel·lectuals, afectius, emocionals i socials). A la vegada vol afavorir el creixement personal i professional de les seves i dels seus mestres així com facilitar la implicació i reflexió conjunta en els aspectes educatius del conjunt de famílies que formen part de la nostra comunitat.

És una escola d’infantil i primària de doble línia amb 18 aules organitzada en 3 cicles: el petit (P3, P4 i P5), el mitjà (1r, 2n i 3r) i el gran (4t, 5è i 6è) per així poder millorar les relacions i comunicacions entre el professorat (tutor i especialista) i aprofitar la riquesa que tres edats en contacte permeten per a l’aprenentatge de l’alumnat.

L’horari general del centre és de 9 a dos quarts d’1 (12:30h) i de 3 a dos quarts de 5 (16:30h), impartint 25 hores setmanals lectives i 5 hores setmanals d’horari complementari (docent), i donant la possibilitat a les famílies que ho necessitin una oferta d’horari no lectiu de cinc hores repartides en 1 hora d’acollida matinal (de 8 a 9h) més una d’acollida de tarda (de 16:30 a 17:30h) i una hora i mitja cada tarda d’extraescolars (de 16:30 a 18h) i servei de menjador (de 12:30 a 15h) amb cuina pròpia.

La diagnosi del centre es presenta des de diferents punts de vista:

 

Des de l’entorn

La ciutat de Mataró ha sabut readaptar-se a les diferents realitats econòmiques, culturals, socials i polítiques que li ha tocat viure en els darrers anys.

Ara per ara són més les famílies que demanen l’escola en primera opció i més les que durant les jornades de portes obertes s’interessen per aspectes significatius del projecte: com l’avaluació, el doblament docent o la gestió i organització dels grups dins de les aules i l’atenció a la diversitat.

 

Des de la gestió organitzativa

El primer nucli docent fundacional de l’escola es va constituir amb el director de llavors i 4 mestres: 3 tutores, 2 de P3, 1 pels alumnes barrejats de P4 i P5 i una mestra de suport. Aquest grup de P4/P5 es va desdoblar al curs següent. El segon any d’escola ja teníem un 1r de primària, i el setè any, la primera promoció d’alumnes de 6è que sortien cap a l’institut. Enguany ja tenim 4 promocions de 6è que estan als instituts. Les valoracions que hem obtingut dels diferents traspassos d’informació que ens han anat proporcionat els/les coordinadors/es pedagògics d’aquests IES, fan que com a centre tinguem la certesa de que ho estem fent bé, i que els resultats obtinguts en les primeres avaluacions dels cursos de 1r d’ESO sobretot i en els següents estiguin en la mitja dels centres amb la mateixa complexitat a nivell de Mataró.

Actualment, el Claustre de mestres està format per vint-i-vuit, dels quals 18 són tutores i tutors i 3 d’elles són també coordinadores de cada cicle, 1 és especialista d’educació física, 1 de música, 2 d’atenció a la diversitat i 2 d’anglès.

L’equip directiu està format per 3 persones que juntament amb la coordinació formen el Consell de Direcció (com a òrgan de gestió potent i d’anàlisi de relacions socials, de recursos, d’estratègies i metodologies).

Com a personal del PAS (Administració i Serveis) tenim 1 administrativa i 1 TEI (Tècnica d’Educació Infantil); i com a professional d’atenció educativa 1 professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) que ve al centre tots els dijous al matí i que es troba amb les dues mestres d’Atenció a la diversitat.

 

Des de les famílies

Les famílies constitueixen un agent clau en el desenvolupament de les finalitats de l’escola i la seva participació i implicació en el projecte i en el dia a dia de l’escola és molt important, per això entenem la seva participació des d’un punt de vista pedagògic, per la relació directa que té amb els processos d’aprenentatge de tot l’alumnat. La participació de les famílies és necessària perquè en la mesura que caminem en la mateixa direcció es reforça el projecte d’escola i perquè hi ha unes finalitats compartides respecte als aprenentatges de l’alumnat i la cohesió social de tota la comunitat.

Són diverses les maneres en que les famílies participen i es comuniquen amb el centre: per una banda a través de les reunions i assemblees que proposa l’AFA (Associació de Famílies dels Alumnes) com els tallers, xerrades, espais, etc.

D’altra banda amb les trobades que el centre organitza cada curs, com les reunions de nivell i d’aula i les entrevistes; les jornades de treball on com a mínim, un cop a l’any i sent normalment un dissabte al matí les famílies juntament amb els mestres venen a l’escola per tirar endavant diferents tasques que s’han definit com a necessàries per l’escola. Tanmateix poden participar com ajudants, acompanyants en les sortides o els espais d’experiències, experts d’algun tema o aspecte determinat, etc.

Un altre factor important que creiem cabdal amb la relació amb les famílies és com cada vegada més intentem potenciar i optimitzar els canals de comunicació i l’organigrama de relacions (concretant els vincles entre els diferents estaments i representants), per una banda definint i reforçant el paper de les famílies delegades d’aula. Creant vies de comunicació efectives com el correu electrònic que permetin al tutor/a gestionar-lo directament i als/les delegats/des participar.

Tanmateix el Consell Escolar on hi estan representades les famílies, on hi participen d’altres com a membres, i els seus representants de l’AFA, membres del professorat, de l’equip directiu, del PAS i de l’Ajuntament, esdevé un espai de valoració, participació i reflexió dels temes que es considerin oportuns.

 

La coordinació entre famílies i professorat

La coordinació entre famílies i mestres es materialitza de diferents maneres: 

 • Les entrevistes habituals entre famílies i mestres pel seguiment de l’evolució de l’alumnat. 
 • Les reunions conjuntes entre l’AFA i l’equip directiu. 
 • Els i les delegats/des d’aula, que són un pont important de relació i comunicació quotidiana entre les famílies i entre aquestes i el consell de direcció. 
 • L’assistència de l’equip docent a reunions de famílies. 
 • Comissions de treball de l’AFA que es coordinen amb l’equip directiu.

 

Des de l’administració i dels recursos i de les relacions externes

A l’escola sabem que no només hem de conviure amb el que tenim a l’abast, si no que cal establir noves relacions i vincles amb les organitzacions externes. Clarament és el cas de les Administracions local i central. Però l’escola també manté relacions amb l’exterior en funció de les necessitats:

 • Departament d’Educació: en allò que fa referència al funcionament de l’escola (recursos, legislació, coordinació, plantilla (mestres i personal no docent), administració, etc)
 • Inspecció: En el que fa referència a personal, proves competencials, indicadors, plans de treball, etc. 
 • Ajuntament: En tot allò que fa referència al manteniment de l’escola, coordinació amb entitats i ens de la ciutat, etc.
 • EAP: Assessorament i seguiment de l’atenció a la diversitat, facilitador de recursos, atenció a l’alumnat, famílies i mestres, etc.
 • CRP: En tot allò que fa referència a la formació permanent, certificacions, recursos en diferents àmbits, assessorament, etc.
 • Serveis Socials de l’Ajuntament: Seguiment de famílies amb necessitats específiques, ajuts, beques, etc.
 • AV de Cirera: col·laboracions amb el barri, participació en actes i activitats, etc.
 • EMMM (Escola Municipal de Música de Mataró): la qual estableix des de l’inici un lligam que de forma recíproca fa que obtinguem beneficis mutus i també es faci ús de les instal·lacions (entès com l’ús social del centre) en benefici del barri, així com d’altres institucions de la ciutat.
 • Pla Educatiu d’Entorn: en el qual s’integren el reforç escolar, el pla de formació de zona, projectes amb instituts de la ciutat, etc. 
 • Centre formador: compromís per continuar formant futurs/es mestres de diferents universitats així com altres centre de formació d’adults.
 • Pla català de l’esport: participació en activitats esportives de la ciutat, actes esportius, etc.

 

ELS NOSTRES TRETS D’IDENTITAT

El nostre objectiu és ajudar a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de què tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre.

Som una escola acollidora de tots els col·lectius que la formen: alumnes, famílies, mestres i altres professionals. Creiem en l’escola inclusiva, integradora de diferents cultures i ideologies, i respectuosa amb les diferents capacitats de cada alumne/a.

 

La Llengua

Assumim que el català és la llengua pròpia del país, tret prioritari on fonamentem tota la nostra actuació pedagògica. Així doncs, la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català.

Per això pretenem
 • Fer ús del català dins tots els àmbits de la vida escolar: pedagògic, institucional, administratiu, humà i de serveis, de projecció exterior i de formació.
 • Fomentar que tots els estaments que integren l’escola utilitzin el català a totes les situacions de la vida diària
 • Vetllar perquè el català emprat per qualsevol membre sigui ric i correcte.
 • Fomentar l’esperit crític davant la riquesa lingüística de les Illes Balears i els diferents rols de cadascuna de les llengües des del punt de vista polític i sociolingüístic.
 • Garantir que els alumnes en acabar l’educació obligatòria hauran adquirit un nivell adequat de competència en comunicació lingüística en català i castellà.
 • Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de facilitar la comunicació i la interacció del nostre alumnat en diferents realitats culturals i, per tant, d’afavorir la mobilitat, la comprensió recíproca i la cooperació tant dins Europa com a la resta del món.

 

Confessionalitat

L’escola Antonio Machado és aconfessional. Això vol dir que l’escola i cada un dels membres que la integren no adoptaran posicions religioses, sinó de respecte total envers les creences de cada persona.

Per això pretenem

Evitar promoure cap tipus d’ensenyament religiós, ni prendre postura en contra ni a favor de cap creença.

 • Evitar discriminar cap membre de la comunitat escolar per la seva confessionalitat.
 • Educar l’alumnat en el respecte envers totes les creences.

 

Pluralisme i valors democràtics

Som una escola plural, respectuosa amb tots els valors democràtics; no discriminatòria per raons de naixement, sexe, raça, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Per això pretenem

Respectar totes les ideologies que defensen valors democràtics i rebutjar qualsevol agressió a aquest sistema de valors.

 • Educar els alumnes perquè siguin reflexius i respectuosos amb els principis bàsics de convivència i coherents a l’hora d’expressar les seves opinions.
 • Partir dels principis bàsics de convivència per fomentar l’esperit crític, amb una anàlisi prèvia i amb una actitud constructiva.

 

Coeducació

L’escola Antonio Machado exerceix la coeducació. Això vol dir que no fem cap discriminació per motius de sexe, i que ajudem a assumir la plena acceptació de la pròpia sexualitat i la de l’altre, així com la superació de papers assignats tradicionalment a l’home i a la dona.

Per això pretenem
 • Reconèixer tots els drets i deures dels seus membres.

 

PRINCIPIS RECTORS DEL SISTEMA EDUCATIU

marc legal La normativa vigent bàsica de que disposem per a l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre (PEC) és la següent: 

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació–LOE. 
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC del 16), d’educació–LEC. 
 • Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius(DOGC 05.08.2010). 
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 11.11.2010). 
 • Decret 181/2008, de 9 de setembre, ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC 16.09.2008). 
 • Decret 119/2015, de 23 de juny, ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC 26.06.2015). 
 • ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC 18.06.2008)