Qui som i com som?

Som una de les 19 escoles públiques de la ciutat de Mataró i una de les 3 del barri de Cirera, el més antic de la ciutat. Limítrofa amb la zona de Via Europa. Neix al setembre de l’any 2005, fruit de la necessitat d’acollir als infants de la zona degut al notable creixement de la població infantil i la demanda social de construir més escoles al barri.

És una escola d’infantil i primària de doble línia amb 18 aules organitzada en 3 cicles: el petit (P3, P4 i P5), el mitjà (1r, 2n i 3r) i el gran (4t, 5è i 6è) per així poder millorar les relacions i comunicacions entre el professorat (tutor i especialista) i aprofitar la riquesa que tres edats en contacte permeten per a l’aprenentatge de l’alumnat.

L’horari general del centre és de 9 a dos quarts d’1 (12:30h) i de 3 a dos quarts de 5 (16:30h), impartint 25 hores setmanals lectives i 5 hores setmanals d’horari complementari (docent), i donant la possibilitat a les famílies que ho necessitin una oferta d’horari no lectiu de cinc hores repartides en 1 hora d’acollida matinal (de 8 a 9h) més una d’acollida de tarda (de 16:30 a 17:30h) i una hora i mitja cada tarda d’extraescolars (de 16:30 a 18h) i servei de menjador (de 12:30 a 15h) amb cuina pròpia.

La diagnosi actualitzada del centre es presenta des de diferents punts de vista:

  • Des de l’entorn

La ciutat de Mataró ha sabut readaptar-se a les diferents realitats econòmiques, culturals, socials i polítiques que li ha tocat viure en els darrers anys.

Ara per ara són més les famílies que demanen l’escola en primera opció i més les que durant les jornades de portes obertes s’interessen per aspectes significatius del projecte: com l’avaluació, el doblament docent o la gestió i organització dels grups dins de les aules i l’atenció a la diversitat.

  • Des de la gestió organitzativa

El primer nucli docent fundacional de l’escola es va constituir amb el director de llavors i 4 mestres: 3 tutores, 2 de P3, 1 pels alumnes barrejats de P4 i P5 i una mestra de suport. Aquest grup de P4/P5 es va desdoblar al curs següent. El segon any d’escola ja teníem un 1r de primària, i el setè any, la primera promoció d’alumnes de 6è que sortien cap a l’institut. Enguany ja tenim 4 promocions de 6è que estan als instituts. Les valoracions que hem obtingut dels diferents traspassos d’informació que ens han anat proporcionat els/les coordinadors/es pedagògics d’aquests IES, fan que com a centre tinguem la certesa de que ho estem fent bé, i que els resultats obtinguts en les primeres avaluacions dels cursos de 1r d’ESO sobretot i en els següents estiguin en la mitja dels centres amb la mateixa complexitat a nivell de Mataró.

Actualment, el Claustre de mestres està format per vint-i-vuit, dels quals 18 són tutores i tutors i 3 d’elles són també coordinadores de cada cicle, 1 és especialista d’educació física, 1 de música, 2 d’atenció a la diversitat i 2 d’anglès.

L’equip directiu està format per 3 persones que juntament amb la coordinació formen el Consell de Direcció (com a òrgan de gestió potent i d’anàlisi de relacions socials, de recursos, d’estratègies i metodologies)

Com a personal del PAS (Administració i Serveis) tenim 1 administrativa i 1 TEI (Tècnica d’Educació Infantil); i com a professional d’atenció educativa 1 professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) que ve al centre tots els dijous al matí i que es troba amb les dues mestres d’Atenció a la diversitat.

  • Des de les famílies

Pel que fa a les famílies, l’escola té una composició força heterogènia, fruit de l’àrea geogràfica on s’ubica el centre. Per una banda famílies de tota la vida del barri de Cirera, i per l’altra, famílies que arribaven d’altres poblacions del Maresme i ciutats com Barcelona, amb un nivell socioeconòmic mig alt per la vida escolar.

Darrerament, però, percebem l’impacte que té la crisi sobre les famílies, augmentant el nombre de sol·licituds per fraccionar els pagaments de les quotes de material i sortides, i el nombre de sol·licituds per contactar amb organitzacions i entitats externes.

Són diverses les maneres en que les famílies participen i es comuniquen amb el centre: per una banda a través de les reunions i assemblees que proposa l’AFA (Associació de Famílies dels Alumnes) com els tallers, xerrades, espais, etc.

D’altra banda amb les trobades que el centre organitza cada curs, com les reunions de nivell i d’aula i les entrevistes; les jornades de treball on com a mínim, un cop a l’any i sent normalment un dissabte al matí les famílies juntament amb els mestres venen a l’escola per tirar endavant diferents tasques que s’han definit com a necessàries per l’escola. Tanmateix poden participar com ajudants, acompanyants en les sortides o els espais d’experiències, experts d’algun tema o aspecte determinat, etc.

Un altre factor important que creiem cabdal amb la relació amb les famílies és com cada vegada més intentem potenciar i optimitzar els canals de comunicació i l’organigrama de relacions (concretant els vincles entre els diferents estaments i representants), per una banda definint i reforçant el paper de les famílies delegades d’aula. Creant vies de comunicació efectives com el correu electrònic que permetin al tutor/a gestionar-lo directament i als/les delegats/des participar.

Tanmateix el Consell Escolar on hi estan representades les famílies, on hi participen d’altres com a membres, i els seus representants de l’AFA, membres del professorat, de l’equip directiu, del PAS i de l’Ajuntament, esdevé un espai de valoració, participació i reflexió dels temes que es considerin oportuns.

  • Des de l’administració i dels recursos i de les relacions externes

A l’escola sabem que no només hem de conviure amb el que tenim a l’abast, si no que cal establir noves relacions i vincles amb les organitzacions externes. Clarament és el cas de les Administracions local i central. Però també ho és en el nostre cas, la relació que tenim a l’associació de veïns del barri de Cirera i l’EMMM (Escola Municipal de Música de Mataró), la qual estableix des de l’inici un lligam que de forma recíproca fa que obtinguem beneficis mutus i també es faci ús de les instal·lacions (entès com l’ús social del centre) en benefici del barri, així com d’altres institucions de la ciutat. Oferint unes instal·lacions i equipaments que donen resposta a les necessitats del barri com la pista de futbol sala, el gimnàs com espai polivalent i les aules i els diferents espais interns de l’escola.

A més a més l’escola disposa de plans estratègics com és el Pla educatiu d’Entorn com a instrument per donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits que ens proposen des de les administracions locals (Ajuntament) i centrals (Departament d’Ensenyament). En el qual s’integren el reforç escolar, el Pla de Formació de Zona, el Projecte Singular amb l’IES Alexandre Satorras i l’IES Miquel Biada i el Pla de formació d’alumnes de pràctiques de magisteri de la UB i de la UAB i altres centres de formació d’adults.