Com ens definim i què volem pels nostres alumnes

El projecte educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís de la nostra escola amb la societat del segle XXI.

Volem una escola en la que els i les alumnes tinguin consciència d’allò que estan fent, de com ho estan fent i del per què ho fan.

Volem una escola innovadora i més adequada a la realitat que ens envolta, que respongui a les necessitats d’un alumnat més adaptable als canvis i amb més capacitat per resoldre’ls.

 • Els nostres trets d’identitat

El nostre objectiu és ajudar a què tot el nostre alumnat pugui construir el seu aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de què tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre.

Som una escola acollidora de tots els col·lectius que la formen: alumnes, famílies, mestres i altres professionals.

Creiem en l’escola inclusiva, integradora de diferents cultures i ideologies, i respectuosa amb les diferents capacitats de cada alumne/a.

La Llengua

Assumim que el català és la llengua pròpia del país, tret prioritari on fonamentem tota la nostra actuació pedagògica. Així doncs, la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català.

Per això pretenem

 • Fer ús del català dins tots els àmbits de la vida escolar: pedagògic, institucional, administratiu, humà i de serveis, de projecció exterior i de formació.
 • Fomentar que tots els estaments que integren l’escola utilitzin el català a totes les situacions de la vida diària
 • Vetllar perquè el català emprat per qualsevol membre sigui ric i correcte.
 • Fomentar l’esperit crític davant la riquesa lingüística de les Illes Balears i els diferents rols de cadascuna de les llengües des del punt de vista polític i sociolingüístic.
 • Garantir que els alumnes en acabar l’educació obligatòria hauran adquirit un nivell adequat de competència en comunicació lingüística en català i castellà.
 • Promoure l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de facilitar la comunicació i la interacció del nostre alumnat en diferents realitats culturals i, per tant, d’afavorir la mobilitat, la comprensió recíproca i la cooperació tant dins Europa com a la resta del món.

 

Confessionalitat

L’escola Antonio Machado és aconfessional. Això vol dir que l’escola i cada un dels membres que la integren no adoptaran posicions religioses, sinó de respecte total envers les creences de cada persona.

Per això pretenem

Evitar promoure cap tipus d’ensenyament religiós, ni prendre postura en contra ni a favor de cap creença.

 • Evitar discriminar cap membre de la comunitat escolar per la seva confessionalitat.
 • Educar l’alumnat en el respecte envers totes les creences.

Pluralisme i valors democràtics

Som una escola plural, respectuosa amb tots els valors democràtics; no discriminatòria per raons de naixement, sexe, raça, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Per això pretenem

Respectar totes les ideologies que defensen valors democràtics i rebutjar qualsevol agressió a aquest sistema de valors.

 • Educar els alumnes perquè siguin reflexius i respectuosos amb els principis bàsics de convivència i coherents a l’hora d’expressar les seves opinions.
 • Partir dels principis bàsics de convivència per fomentar l’esperit crític, amb una anàlisi prèvia i amb una actitud constructiva.

Coeducació

L’escola Antonio Machado exerceix la coeducació. Això vol dir que no fem cap discriminació per motius de sexe, i que ajudem a assumir la plena acceptació de la pròpia sexualitat i la de l’altre, així com la superació de papers assignats tradicionalment a l’home i a la dona.

Per això pretenem

 • Reconèixer tots els drets i deures dels seus membres.