Objectius i indicadors de progrés, prioritats educatives del centre – Què pretenem?

L’entorn escolar és l’espai adient pel creixement i desenvolupament dels nens i nenes, on se sentin reconeguts i valorats, que s’hi trobin segurs per poder desenvolupar les seves capacitats, i promoure la seva autonomia i exigir-los l’esforç i la responsabilitat que necessitaran en el seu futur.

Per aconseguir aquests reptes fomentem els següents aspectes:

 • Enfocar les situacions d’aprenentatge a partir de reptes, de preguntes i, en general, dels interessos que sorgeixen de la quotidianitat de l’aula a través dels contextos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Posar l’accent en la importància del procés, més que en el resultat final, que permetrà als infants donar múltiples i variades respostes i que els ajudaran a interpretar la realitat que els envolta.
 • Integrar les noves tecnologies en l’aprenentatge diari.
 • La formació integral dels nostres alumnes combinant  les activitats que es realitzen dins les aules a través dels contextos amb les creatives musicals i plàstiques, les físiques, i les generadores de múltiples experiències personals com els ambients i els espais.

 

OBJECTIUS GENERALS i INDICADORS DE PROGRÉS
 1. Crear i consolidar estructures organitzatives pròpies i de context, que propiciïn la inclusió educativa.
 • % d’hores d’intervenció directa de la mestra d’atenció a la diversitat a l’aula per curs.
 • Índex d’alumnes que assisteixen a l’AA i obtenen resultats positius a les avaluacions finals.
 • Nombre de trobades dels diferents equips de seguiment i coordinació dels processos d’E/A de l’alumnat.

 

 1. Incrementar i millorar l’acolliment i els canals de comunicació amb les famílies.
 • Índex de participació de les famílies a les reunions de nivell i d’aula.
 • % de famílies que reben ajuda a través de les diferents activitats i projectes d’acolliment de l’escola.
 • % d’activitats i projectes iniciats i  consolidats per l’AFA.

 

 1. Mantenir la formació permanent del professorat per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu.
 • Índex de participació del professorat a les formacions de duració anual.
 • Nombre de formacions que tractin elements clau del projecte de l’escola.
 • Nombre de participacions actives en seminaris, grups de treball i jornades externes al centre.

 

 1. Identificar, compartir i definir propostes pedagògiques amb una mirada global i competencial.
 • Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals dels diferents cursos.
 • Índex d’alumnes que superen les àrees en acabar el cicle inicial, mitjà i superior.
 • Índex d’alumnes que superen les ccbb de 6è.
 • Índex d’alumnes que superen les proves diagnòstiques

 

 1. Reflexionar i definir la importància del paper del mestre com a figura d’acompanyament en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’infant.
 • Índex de mobilitat del professorat.
 • Nombre de reunions d’equip en cicles pedagògics.

 

 1. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar proper i llunyà.
 • Índex de demanda d’escolarització a P3.
 • Nombre de projectes i convenis de participació d’entitats, centres educatius, organitzacions i institucions que col·laboren amb l’escola i l’AFA.