Com ens organitzem perquè tot això esdevingui

Per poder gestionar tot el que us acabem de presentar, el Claustre de mestres ens organitzem de la següent manera per tal de continuar treballant en la millora continua:

  • Grups de reflexió

Des de la necessitat de continuar avançant i millorant en tot allò que ens proposem, de pensar i reflexionar sobre els plantejaments, propostes, idees, maneres de fer, de concretar, etc. necessitem dels grups de reflexió per abordar temes que són presents al Projecte i que requereixen de la nostra atenció per fer-los encara més evidents, potents i presents en el dia a dia de les aules i dels plantejaments base de cadascun dels mestres de l’escola per continuar participant com agents actius del creixement pedagògic i professional de l’escola. Així doncs en diferents moments del trimestre, en agrupacions heterogènies i verticals de cicle, ens trobem per repensar i afermar les idees base i així poder-les consolidar.

  • Grups de cicle

Ens organitzem en 3 cicles: el petit (P3, P4 i P5), el mitjà (1r, 2n i 3r) i el gran (4t, 5è i 6è) per així poder millorar les relacions i comunicacions entre el professorat (tutor i especialista) i aprofitar la riquesa que tres edats en contacte permeten per a l’aprenentatge de l’alumnat. També ens permet articular i gestionar millor els recursos humans de coordinació i direcció assignats a cada cicle afavorint la creació d’equips de mestres més cohesionats, a més d’una distribució física de l’edifici en 3 passadissos que facilita la organització espacial.

  • El Claustre de mestres

El Claustre continua tenint un paper molt important en la presa de decisions i avaluació de grans temes que afecten a tot el professorat. Com a òrgan que participa de les reflexions i intercanvi d’opinions, en la mesura del possible cal evitar plantejar els temes del dia a dia a nivell executiu que necessiten resoldre’s amb immediatesa i agilitat. També en les decisions que afecten al marc organitzatiu del centre. La periodicitat de les reunions és com a mínim trimestral.

  • Nivells acompanyats

L’escola assumeix el compromís d’acompanyar tots els docents que arriben al centre per tal que es sentit el més còmodes i segurs possibles amb aquesta manera d’entendre el que és ensenyar i aprendre. Amb una intenció clara de buscar noves maneres d’organitzar-nos per trobar espais de reflexió i continuar realitzant un bon acompanyament als mestres de manera que els tutors de cada nivell es troben un cop per setmana amb un membre de l’equip directiu per continuar pensant maneres de fer, d’organitzar i gestionar l’aula. D’aquesta manera multipliquem les accions que un mestre podrà dur a terme a la seva aula al llarg de la setmana.

  • Cultura professional del centre

Són nombroses les reflexions que defensen que la formació del professorat és necessària. El debat, la investigació, … són importants per dotar de recursos, capacitats i estratègies, entre d’altres elements als mestres que han de desenvolupar tasques tan importants com acompanyar en l’aprenentatge als alumnes i atendre’ls el millor possible. Aquests han d’esdevenir competents, acumular experiència, ser eficaços, prendre iniciativa, ser creatius, connectar coneixements, i sobretot, formar-se. Sabem, però, que aquest model requereix d’un professorat que es formi constantment, que s’esforci i que estigui disposat a actualitzar-se i replantejar, re formular i reconstruir el seu pensament pedagògic.

Per això, per l’escola és essencial que el professorat reflexioni sobre les pròpies pràctiques i les dels altres, pugui compartir-les i valorar-les amb criteris cada vegada més compartits. Per això, ens interessa relacionar el que ens passa amb el que fan, diuen i escriuen altres professionals. Pensem que la interacció entre les nostres vivències i altres experiències, realitats i maneres d’entendre i fer ens pot ajudar a construir la professionalitat del centre. La finalitat última de qualsevol acció formativa és poder atendre millor tot l’alumnat de l’escola. Des d’aquesta perspectiva ens proposem potenciar i afavorir aquelles accions formatives que alimentin la nostra professionalitat. Això vol dir que el centre dinamitzarà espais, horaris i contextos de formació interna, així com proposarà i facilitarà l’assistència a realitats educatives que valorem molt interessants i que tenen lloc en altres indrets.