Criteris d’estructura organitzativa i de gestió – Com ens organitzem?

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I GESTIÓ

L’estructura organitzativa del centre ha de permetre i facilitar, en el marc del Projecte Educatiu de centre:

a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre i la definició dels seus objectius.

b) L’assoliment dels objectius i competències dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.

c) La participació de la comunitat educativa i l’exercici dels drets i deures dels membres que la componen.

d) La millora del procés d’ensenyament – aprenentatge dels alumnes i de la seva avaluació.

e) La investigació i innovació educatives.

f) La formació del personal docent.

1.1- ÒRGANS COL.LEGIATS

Consell Escolar.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, està integrat pel director/a el/la cap d’estudis, els secretari del centre que actua com a secretari. Les seves funcions són les que estableix l’article 148.3 de la LEC i dóna suport a l’equip directiu per al   compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció,          d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

– Claustre de mestres.

El claustre de mestres  és l’òrgan de participació del professorat en el control i   la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre. Les seves funcions són les establertes en l’article 146.2 de la LEC i dóna suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció, d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

Està integrat per tot el professorat i la TEI i el presideix el/la director/a del centre.

– Equip Directiu

El/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretari/a formen l’equip directiu que és l’òrgan executiu de govern i que treballa de forma coordinada en l’exercici de les seves funcions.

 

1.2- ÒRGANS UNIPERSONALS

Són òrgans unipersonals de govern el director/a, el o la cap d’estudis i el secretari o secretària. Les seves funcions estan concretades a l’article 142 de la LEC, a l‘article 31/32/33 del decret d’autonomia i al capítols corresponents del Decret de direcció i es concreten a les NOFC.

Concreció de les funcions dels òrgans unipersonals del nostre centre

FUNCIONS DEL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRE:

 • Representació d’escola.
 • Relacions exteriors (Departament, Serveis territorials, Ajuntament, entitats, Associació de veïns, etc.)
 • Convocatòria i presidència del Consell d’Escola i del Claustre
 • Coordinació amb SS-EAP, etc.
 • Coordinació amb l’AFA, i empreses de menjador i extraescolars.
 • Acollida i seguiment professorat substitut del cicle gran i música.
 • Gestió Cantània i Clap (organització)
 • Elaboració i coordinació Pla General Anual i Memòria
 • Coordinació consergeria.
 • Coordinació empresa de neteja. SELSA
 • Gestió del correu postal i correu Xtec de l’escola.
 • Gestió d’ATRI i Xtec.
 • Gestió de permisos i baixes de mestres i personal PAS.
 • Coordinació Projecte Singular i APS

 

 FUNCIONS DEL/LA CAP D’ESTUDIS DEL CENTRE:

 • Seguiment i selecció de publicacions.
 • Elaboració del Pla Funcional.
 • Coordinació primària – secundària.
 • Coordinació EB – infantil.
 • Coordinació ATD i EAP.
 • Seguiment dels horaris i les substitucions i aplicació absències.
 • Coordinació de la formació.
 • Coordinació alumnes en pràctiques de grau, de TEI i vetlladors/es.
 • Acollida i seguiment professorat substitut de cicle petit i d’anglès.
 • Documents de festes i valoracions.
 • Calendari d’exclusives. Google Calendar.
 • Seguiment acollida P3.
 • Seguiment Reforç Escolar i SEP.

 

FUNCIONS DEL/A SECRETARI/ÀRIA DEL CENTRE:

 

 • Gestió i seguiment dels pagament de les famílies (quotes, sortides i colònies).
 • Gestió de les vendes de 5è i 6è.
 • Gestió dels informes trimestrals.
 • Preinscripció i Matriculació (matrícula viva).
 • Autoritzacions (drets d’imatge, sortides i colònies, medicaments, etc.).
 • Encarregar: teatre Monumental, colònies i sortides de música.
 • Encarregar i pagar sortides (autocar).
 • Correus electrònics aules i de les famílies al de l’escola.
 • Credencials el personal docent.
 • Acollida i seguiment professorat substitut de cicle mig i Ed. Física.
 • Supervisió i seguiment TAC.
 • Servei comunitari.
 • Gestió Cantània i Clap (econòmica).

 

1.3- ÒRGANS DE COORDINACIÓ

 

 • Coordinadors/es de cicle: són els òrgans de coordinació col·legiats del centre i la seva funció és la d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments dels cicle en el marc del Desenvolupament Curricular del Centre aprovat pel Claustre.
 • Consell de direcció: És un òrgan col·legiat format pels/les coordinadors/es de cicle i l’Equip directiu que té la funció de donar a conèixer a tots els cicles les activitats que fa cadascun d’ells i vetlla per la coherència i continuïtat de les accions educatives en tot el centre. És l’equip  impulsor pedagògic del centre.
 • Òrgans de coordinació unipersonals. Els òrgans de coordinació unipersonal del centre són a més a més dels coordinadors i coordinadores de cicle, el/la Coordinador/a TAC, el/la Coordinador/a LIC i el/la Coordinador/a de riscos laborals.

Concreció de les funcions dels òrgans de coordinació al nostre centre

 

Coordinació de cicle Coordinació de riscos laborals Coordinació TAC Coordinació LIC
–           Fer el pont Consell de direcció -cicle i cicle-Consell de direcció des de la perspectiva global d’escola.

–           Vetllar pel benestar dels mestres del seu cicle.

–           Elaborar l’ordre del dia i l’acta de cada cicle.

–           Preveure temes per tractar als cicles

–           Gestionar el grup de WhatsApp del cicle.

–           Elaborar el calendari de vigilància de pati.

–           Organització de les sortides de cicle.

–           Seguiment de les festes del cicle.

–           Recull de les valoracions de les festes del cicle.

–           Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut.

–           Promocionar i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva.

–           Elaborar el Pla d’Emergència i realització dels simulacres.

–           Revisar la senyalització del centre.

–           Col·laborar amb el personal tècnic de Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accident que es produeixen al centre.

–           Avaluació i control dels riscos generals i específics del centre.

–           Promoure la formació dels mestres.

–           Assessorar als professionals del centre en l’ús didàctic de les TAC.

–           Orientar als professionals del centre en la formació TAC que ofereixen els serveis educatius de zona.

–           Vetllar per el manteniment de les instal·lacions i dels equipament digitals del centre.

–           Realitzar inventari del material TAC.

–           Etiquetar el material TAC.

–           Reposar tot aquell material que s’hagi fet malbé.

–           Gestionar el bloc de l’escola.

–           Orientar, elaborar i revisar periòdicament el Pla TAC.

–           Coordinar i supervisar l’elaboració del Projecte Lingüístic del centre.

 

SERVEIS ESCOLARS

Menjador escolar

El Menjador escolar és un servei que gestiona l’equip directiu de l’escola i l’AFA a través de l’empresa M-penta S.L.

El servei de menjador funciona des de que acaben les classes del migdia fins que comencen les de la tarda.

A l’escola hi ha cuina pròpia. Cada dia es compren els productes frescos que són elaborats per l’equip de cuina.

El menú està confeccionat per un Institut de Dietètica i Nutrició tenint en compte l’edat, necessitats i gustos dels infants, basat en la dieta mediterrània i seguint les èpoques i estacions de l’any.

Mensualment s’envia el menú per e-mail a les famílies així com també es pot consultar al blog del menjador i a la web de l’escola.

 

Serveis administratiu

L’escola compta amb una auxiliar administrativa que ve donada pel Departament d’Educació a jornada complerta. Aquesta persona, s’encarrega de les tasques administratives derivades de l’acció diària, sempre amb coordinació amb l’equip directiu. L’administrativa és la representant del PAS al Consell escolar.

 

Servei de manteniment i consergeria

L’Ajuntament de Mataró realitza el manteniment del centre i contracta el servei de consergeria. La conserge de l’escola fa les tasques que li són pròpies les que li encarregui l’Equip Directiu.

 

Servei de neteja

Aquest servei el gestiona una empresa (SELSA) contractada per l’Ajuntament de Mataró.

 

EAP

L’EAP és el servei educatiu d’atenció psicopedagògica que dona suport en la resposta la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives específiques.

Les funcions de l’EAP són les següents:

 • Identificació i avaluació psicopedagògica i social de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques.
 • Fer el seguiment i la revisió periòdica de les actuacions específiques que s’adrecin a l’alumnat amb més necessitats per aprendre i amb NEE.
 • Planificació i ajustament de la resposta educativa dels alumnes NEE.
 • Informar i assessorar a les famílies que sol·licitin orientació pels seus fills/es.
 • Realitzar els dictàmens d’escolarització i altres informes tècnics.
 • Assessorar al centre sobre l’organització i el funcionament de mesures d’atenció a la diversitat.
 • Dinamització i assessorament a la CAD.
 • Col·laborar en el procés de transició de l’alumnat entre les diferents etapes educatives.

 

El CREDA

Els CREDA és el servei de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

 

SERVEIS EXTERNS

 • SS (Serveis Socials). Els Serveis Socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals.
 • CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). Són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.
 • EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Aquests equips estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l’assistència social i l’educació social. Reben els casos en situació de desemparament o en risc d’estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas
 • DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). La DGAIA és l’organisme que promou el benestar de la infància i l’adolescència en alt risc de marginació social amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal. També exerceix la protecció i tutela dels infants i adolescents desemparats.
 • CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta). El CRETDICés un centre de recursos de suport als centres educatius en l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de conducta. La seva intervenció es concreta en quatre grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, serveis educatius (EAP) i zona educativa.
 • CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals). ElCREDV és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l’ONCE dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d’oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, i zona educativa.
 • CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç). Els professionals que formen part de l’equip interdisciplinari dels CDIAP són experts en desenvolupament infantil i en els diversos àmbits d’intervenció (infant, família i entorn). Hi ha especialistes en fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia i neuropediatria, entre d’altres.

Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir una intervenció global en les necessitats de l’infant i la seva família.