Documents institucionals de l’escola

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents:

  • El projecte educatiu del centre (PEC), que inclou el projecte lingüístic (PL)
  • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
  • El projecte de direcció (PdD)
  • La programació general anual (PGA)
  • L’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos a la PGA, recollits en la memòria anual corresponent.

 

Els centres públics han de publicar els documents de gestió que es detallen a continuació, de manera accessible, al web del centre i a la resta de sistemes d’informació interns:

  • El projecte educatiu del centre (PEC), que inclou el projecte lingüístic (PLC)
  • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).
  • La resta dels documents han d’estar disponibles per a la comunitat educativa, però no són de caràcter públic, perquè poden contenir dades sensibles.