Criteris d’organització pedagògica – Com ho fem?

L’estructura d’organització i de gestió permet i facilita:

  • L’autonomia de gestió organitzativa i de coordinació de l’equip docent de l’escola i la definició dels seus objectius lligats al PEC, al PdD i a la PGA.
  • L’assoliment dels objectius pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la seva adequació a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.
  • La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels drets i deures dels membres que la componen.
  • La millora del processos d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació de l’alumnat.
  • La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.

 

2.1- ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

2.1.1- Equips docents, de cicle i d’etapa

Cada cicle està format per tots els mestres que imparteixen docència als alumnes d’un mateix cicle. Els especialistes que fan classe a cicles diferents quedaran adscrits a un d’ells, en funció de la quantitat d’hores que imparteixi docència i de l’equilibri numèric dels cicles, a principi de curs, malgrat puguin incorporar-se a d’altres cicles de forma puntual.

Constitueix la unitat bàsica d’organització pedagògica en matèria de programació, avaluació i recuperació de l’alumnat.

Al nostre centre hi ha els següents cicles

– Cicle Petit: P3, P4 i P5 format pels tutors i tutores, personal de suport (vetllador/a en funció de les hores assignades pel Departament d’Educació) i la Tècnica d’Educació Infantil  i un membre de l’equip directiu.

– Cicle Mitjà: 1r, 2n i 3r format pels tutors i tutores i els especialistes corresponents i un membre de l’equip directiu.

– Cicle Gran: 4t, 5è i 6è format pel tutors i tutores, els especialistes corresponents i un membre de l’equip directiu.

Cada equip de cicle estarà coordinat per la persona que fa la funció de coordinació, treballant de manera conjunta, amb la supervisió d’un membre de l’ED adscrit al mateix.

Per a l’assignació dels mestres tutors i especialistes als diferents grups-classe, nivells i cicles caldrà tenir en compte aspectes com  la mobilitat de la plantilla, el nombre de mestres nous, les mitges jornades, les excedències, els permisos o reduccions horàries; les especialitats , tot prioritzant:

a) La continuïtat del treball pedagògic dins el nivell, evitant que dos/dues mestres nouvinguts/des o que no hagin estat en aquell cicle, coincideixin en el mateix nivell.

b) La complexitat del grup classe

e) Que el/la tutor/a que tingui fills/filles al centre no estigui en el mateix nivell i/o cicle del/de la seu/va fill/a, sempre que sigui possible.

 

2.1.2- Consell de direcció

És format per l’equip directiu i pels/les coordinadors/es de cicle.

Són funcions del Consell de direcció:

  1. Coordinar i harmonitzar l’actuació i les propostes dels equips de cicle.
  2. Recollir les aportacions dels diferents cicles abans de la realització de les sessions de treball de claustre.
  3. Proposar temes, pensar idees i estratègies que cal treballar al propi cicle.
  4. Dissenyar els calendaris d’exclusives de casa trimestre.
  5. Deliberar i consensuar temes d’interès per l’escola.

 

2.1.3- Comissió d’Atenció a la diversitat

La CAD està formada per les mestres d’atenció a la diversitat (ATD), l’EAP, l’ED i les coordinadores de cicle.

Es troben un cop al trimestre o en funció de les necessitats en horari de 12:30h a 14:00h els dijous.

Aquesta comissió té les següents funcions:

a) Planificar, seguir i revisar les mesures per atendre la diversitat.

b) Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels alumnes.

c) Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves diferents necessitats.

d) Compartir recursos i materials tant pels/les mestres i les aules en relació a l’atenció a la diversitat.

 

2.1.4- Comissió Social

La comissió social està formada per les mestres ATD, TS-EAP, EAP Coordinadores de cicle, ED i SSSS

Es troben un cop al trimestre 12:30h a 14h.

S’encarreguen de:

– Reduir i/o prevenir els possibles factors de risc en els infants escolaritzats, mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis que incideixen tant en els menors com en les seves famílies, per garantir llur desenvolupament integral.

 

2.1.5- Comissió d’avaluació

Les comissions d’avaluació són formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle i estan presidides per un membre de l’ED o en la persona que es delegui.

Les funcions de la comissió d’avaluació són:

a) Analitzar de manera col·lectiva l’evolució dels aprenentatges de cada alumne.

b) Compartir amb la resta dels membres del cicle les actuacions que cada mestre/a tutor/a o especialistes du a terme amb els alumnes de la classe en qüestió.

c) Consensuar els/les alumnes que promocionen i, si no ho fan, compartit i deliberar quins són els motius de la retenció un curs més.

 

2.1.6- Comissions en el propi claustre

Les comissions que formen els i les mestres de l’escola, cada curs han estat relacionades en diferents temes: espais d’experiències, elements del projecte d’escola, estètica del centre, etc. Per tal de poder treballar de manera àgil aspectes més concrets i funcionals, ens organitzarem per comissions durant algunes tardes de dilluns del primer trimestres del curs.

La intenció és aconseguir una millora general, tant organitzativa com funcional de temes que, com a escola, prioritzem al llarg del curs escolar, espais de reflexió, de compartit per tal de fer créixer el nostre projecte.