Declaració d’intencions: Objectius del projecte

El nostre Projecte engloba aquests 6 objectius marc a través dels quals es despleguen totes les nostres intencions:

1. La inclusió.

2. L’Acolliment i comunicació amb les famílies.

3. La formació permanent del professorat que acompanyi al procés d’innovació del centre.

4. La organització dels aprenentatges.

5. La importància del paper del mestre.

6. Obertura de l’escola a l’entorn proper i llunyà.

Cadascun gira entorn els principis bàsics d’inclusió social i de l’aprofundiment intel·lectual i incorporen les maneres de fer, de pensar i actuar així com els mecanismes necessaris per desenvolupar-los i avaluar-los a través dels espais de reflexió i revisió de documents.

El nostre gran objectiu passa perquè tots els alumnes aprenguin el més i millor possible dins de les seves possibilitats permetent que les propostes de treball que es duen a terme amb els alumnes es plantegin des d’una perspectiva prou oberta i flexible per a que tots i totes hi tinguin cabuda i hi puguin participar, fet que respecta el principi d’inclusió, la idea d’una escola per tothom, que no exclou ningú. Tal com cita Pujolàs, P. 2005

“On els alumnes diferents, malgrat siguin molt “diferents” poden aprendre junts, que poden estar junts, que poden viure junts – que poden CONVIURE-, no només en un mateix centre, sinó també en una mateixa aula”

Per tal de treballar per la inclusió, a la nostra escola hem cregut convenient organitzar els continguts que apareixen al currículum i que cal treballar al llarg de les Etapes d’Educació Infantil i Primària de manera globalitzada, no compartimentat en àrees a excepció de les 3 especialitats d’educació física, anglès i música, en funció de les necessitats que el mestre (persona que deliberadament proposa i decideix l’aprofundiment, intensitat, l’organització de l’aula, les activitats a realitzar, la metodologia a emprar, els recursos que calen, etc.) detecta del grup, i considera com a importants perquè comprenguin les coses que passen construint socialment una vida rica en vivències que esdevindran històries o contextos d’ensenyament i aprenentatge que aniran evolucionant en funció de les interaccions entre els membres del col·lectiu i els seus sabers. Això es dóna en espais on els alumnes participen en un entorn que els demana accions i respostes a objectius proposats per ells mateixos o per les preguntes o dubtes plantejats als mestres.

Així doncs tot el que passa a la vida és objecte de possibles experiències perquè esdevinguin aprenentatges.

Aquesta visió aposta de manera convençuda, doncs, per unes aules en les que sorgeixen o es plantegen preguntes, reptes, problemes, qüestions, necessitats, fites, … que requereixen dels sabers curriculars per ser abordades.

L’aula és el grup bàsic d’atenció. És l’espai on els nens i nenes interactuen, l’espai d’ensenyament i aprenentatge, l’espai de comunicació i convivència. El que dóna sentit als grups classe i les aules és la forma d’organitzar-les i els criteris que es fan servir per funcionar.

La filosofia de l’escola estableix el sentiment de comunitat com l’eix que ha de regir la vida en el centre, una comunitat on tothom és acceptat, on tothom es preocupa dels demés, on els problemes i les contrarietats d’un també ho són pels altres.

 • Tothom té dret a ser com és, i es mereix el respecte de tots.
 • L’ajuda i la col·laboració sempre ha de partir de l’aula.
 • A l’aula es promou la col·laboració i la cooperació.

Així doncs la vida de les aules passa necessàriament per comprendre les coses que ens passen i és per això que el plantejament i la mirada és la mateixa quan treballem les festes, les sortides i les colònies.

No obstant a l’escola sabem que perquè qualsevol aprenentatge esdevingui una apropiació personal cal que en les experiències que es tenen hi convergeixin aspectes emocionals,cognitius i socials com la motivació, els reptes, la conversa, la consciència, la reflexió, el pensament, etc. Per això, en qualsevol dels contextos que es donen, el professorat incideix per afavorir que aquests aspectes passin en el marc de les històries que es treballen, amb els continguts propis dels sabers disciplinars que ens ajuden a aprendre i créixer.

Tanmateix, també creiem que és important que al llarg de la setmana l’alumnat pugui viure experiències de manera personal, més autònoma, més lliure. I que hi pugui transferir i mobilitzar, cadascú a la seva manera, allò que va aprenent en altres contextos. És per això que des de fa ja 4 anys neix la necessitat d’oferir espais d’ubicació fixa i amb la mateixa oferta de recursos i materials per a totes les edats (de P3 a 6è) amb possibilitats de moments, activitats i recursos i materials per tal que l’alumnat pugui decidir individualment i lliurement quines experiències vol tenir, com les vol viure, quina durada vol que tinguin, amb qui les compartirà i què en farà d’aquestes vivències anomenant-los espais d’experiències.

Tanmateix els objectius prioritaris que el sistema educatiu català defineix són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Tenint en compte aquests objectius prioritaris, els centres, seguint el principi de l’escola inclusiva i d’acord amb les seves característiques, han de concretar en les actuacions els aspectes següents, recollits en el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar:

 • El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l’ensenyament obligatori, s’ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.
 • La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de tots els alumnes i, en particular, dels que es poden trobar en l’aprenentatge i la participació amb més barreres o dificultats associades a les seves condicions personals, familiars o socials.
 • La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d’educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa. La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació d’un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text i que valorin l’hàbit lector.
 • Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües a Catalunya d’acord amb el Marc europeu comú de referència.
 • La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.
 • L’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l’autoconeixement de l’alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació.
 • La cultura de l’avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la planificació i el disseny d’estratègies d’autoavaluació fonamentades en el sistema d’indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la priorització d’objectius en la programació general anual i en els processos d’aula.
 • El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l’autoformació en el centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a l’aula.
 • La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne a través de la carta de compromís educatiu i l’impuls d’altres estratègies, i també la participació en la vida del centre.
 • La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu.
 • La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials.

El Decret d’autonomia dels centres educatius i el Decret de la direcció dels centres educatius públics són el marc normatiu reglamentari que ordenen la presa de les decisions que han d’adoptar els òrgans competents de cada centre per complir els objectius prioritaris enunciats.