Documents

 

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.
Data d’actualització: Desembre de 2019
El projecte de direcció és el document que preveu els objectius prioritaris que cal desenvolupar al llarg de 4 anys i dels quals es desprenen les programacions anuals i les corresponents memòries que cal presentar en Claustre i aprovar per Consell Escolar.
Data d’actualització: Setembre de 2019
El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, de l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.
Data d’actualització: Desembre de 2019
El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars.
Data d’actualització: Desembre de 2019
Entenem les NOFC com el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.
Data d’actualització: Novembre de 2019
La carta de compromís educatiu és un document que situa, facilita i afavoreix la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu.
Data d’actualització: Juny de 2019

 

ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS

Aquest pla pretén ser una eina que es posa al servei del món escolar, perquè sàpiga donar resposta a situacions de risc. El pla recull totes les actuacions que han de dur a terme els professors, els alumnes i el personal de serveis davant d’una emergència, tot fent èmfasi en la col·laboració de tots els implicats, tant del centre educatiu com de les administracions públiques i dels serveis de protecció.
Data d’actualització: Setembre de 2020