Pla de Lectura de Centre

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura és una prioritat a la nostra escola centres. Per tal de millorar la coherència pedagògica, disposem d’un Pla de lectura de centre (PLEC).

Aquest és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que ens proposem per tal d’assegurar la competència lectora de l’alumnat.

Els eixos de la competència lectora que hem desenvolupat són: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.