Festes

Les festes tradicionals ens permeten fomentar en els nens i les nenes el coneixement, el respecte i el gaudiment de les mateixes. Busquem que aquestes festes compartides entre tota la comunitat educativa, reforcin la vida de l’escola.

Tota festa afavoreix un espai de convivència, de cohesió social, i així les entenem: com un eix que ens permet treballar valors (la solidaritat, la pau, l’altruisme…) concretant en diverses activitats que fomenten actituds positives. El nostre objectiu general en cadascuna d’elles és, sempre, crear un espai i unes activitats afavoridores de la convivència. Així també, anem creant un marc de referència comú a tot el nostre alumnat, al voltant d’aquest calendari festiu que serveix com element cohesionador.