Trets d’identitat

Els trets d’identitat que defineixen la nostra escola són:

Pública

Som escola pública, oberta i participativa, una escola de tots i per a tots. Estem compromesos en oferir un servei de qualitat i gratuït per als infanti, fomentant la participació i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa.

Catalana

El català és la llengua d’us i comunicació de la vida quotidiana del centre, i la llengua vehicular en el procés d’ensenyament aprenentatge, a la vegada que l’escola és transmissora dels trets d’identitat propis de Catalunya.

Alhora potenciem l’ús i l’aprenentatge la la llengua castellana i la llengua anglesa. El desenvolupament de l’aprenentatge de les tres llengües (català, castellà i anglès) es concreta dins del Projecte Lingüístic de Centre.

Laica

Laica i respectuosa amb la manera de pensar i de fer de cada família pel que fa a la religió. A l’escola hi conviuen persones amb religions i creences diverses. Tothom hi té cabuda sense cap tipus de discriminació.

Inclusiva

Ser escola inclusiva, integradora i diversa suposa fer un plantejament educatiu i pedagògic, aplicant mètodes com l’aprenentatge cooperatiu, els grups flexibles, els grups multi nivells… que tenen en compte el ritme de cadascú, les dificultats, les capacitats i el ritme propi d’assoliment de les competències.

Integral

L’escola educa persones en el seu vesant físic, intel·lectual i afectiu. Treballem les actituds, els coneixements, els hàbits, l’esperit crític, la responsabilitat i tots els aspectes que porten al desenvolupament integral de la persona.

Oberta i participativa

El diàleg i la participació són fonamentals en el funcionament de l’escola. La tasca educativa es fonamenta en la interrelació entre les persones, en el respecte mutu, l’intercanvi de parers, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.

Coeducativa

Una manera de fer que dóna l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, fugint dels estereotips de gènere.

Socialitzadora

Eduquem en cercar estratègies per resoldre dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat. Fugim de la competitivitat, buscant fórmules d’actuació i vetllem perquè es donin les adequades condicions de respecte i tolerància entre iguals.

Plural

L’escola fomenta el respecte i el coneixement dels drets humans i dóna una especial rellevància a la pau i a la convivència en tots els nivells i en tots els sectors de la comunitat educativa.

Sensible i respectuosa amb el medi ambient

Procurem que els infants tinguin cura i respecte pels éssers vius i siguin conscients de la biodiversitat.