Proves per obtenir el títol d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO), per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021. També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
    • Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    • Ser esportista d’alt rendiment.
  • Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

Calendari del procediment: ➡ Calendari procés

Sol·licitud d’inscripció a les proves GESO: ➡ Sol·licitud inscripció proves GESO

Continguts i criteris d’avaluació mínims per a la superació de les matèries: