Comissions de treball

 

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) – Social o   Coordinació pedagògica

o   Psicopedagoga del centre

o   Psicopedagoga membre de l’EAP

Comissió de disciplina (CDIS) o   Cap d’estudis

o   Coordinadors de nivell

Comissió d’instructors d’expedients (si s’escau) o   Membres claustre de professors, preferentment sense càrrec addicional
Comissió TIC/TAC o   Directora

o   Coordinadora TIC/TAC

Comissió Riscos Laborals o   Secretària

o   Coordinadora de riscos laborals

Comissió d’activitats i serveis (CAS) o   Directora

o   Coordinadora d’activitats i serveis

Comissió LIC o   Directora

o   Coordinadora LIC

o   Assessor LIC dels Serveis Educatius

Comissió d’intercanvis o   Professorat d’anglès

o   Professorat de francès

Comissió Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE) o   Coordinadora PCEE

o   Alumnes dinamitzadors de 3r i 4t d’ESO

Comissió de Convivència del Consell Escolar o   Cap d’estudis

o   1 professor

o   1 mare o pare

o   1 alumne/a

Comissió Servei Comunitari o   Coordinadora pedagògica

o   Professorat de CVE de 4t

Comissió ambiental

(Escoles Verdes)

o   1 membre equip directiu

o   2 o 3 membres professorat

Comissió Grup Experimentació Plurilingüisme (GEP) o   Cap de departament de llengües

o   2-3 professors

Consell de direcció o   Equip directiu

o   Coordinadors de nivell

Grups de treball per projectes o   4 o 5 professors de cada nivell (1r i 2n)
Comissió de mediació o   Psicopedagoga

o   Cap d’estudis

o   1 professor

Grup taller o   5 o 6 professors