Consell escolar

Extracte de la normativa del Consell Escolar dels centres públics

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Composició del Consell Escolar

El Consell Escolar, el formen:

 • El/la director/a del centre.
 • El/la cap d’estudis.
 • Un/a regidor/a o representant de l’ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
 • Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
 • Un nombre de pares i mares i d’alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • El/la secretari/ària del centre.

L’associació de pares i mares més representativa del centre designa un/a representant en el Consell Escolar. Els alumnes poden ser elegits membres del Consell Escolar a partir del 1r curs d’ESO.

El Consell Escolar del centre ha d’establir el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició.

Eleccions als Consells escolars

Les eleccions per a la constituci ó inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d’organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

Tenen dret a votar per elegir els representants:

 • Dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals.
 • De l’alumnat, tot l’alumnat a partir de l’educació secundària obligatòria.
 • Del professorat, tots els professors que integren el claustre.
 • Del personal d’administració i serveis, tot el personal d’administració i serveis que presta serveis al centre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l’alumnat i dels pares d’alumnes.

La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al reglament de règim intern del centre. Si aquest no ho preveu, és ocupada pel següent candidat/a més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre s’ha de nomenar pel temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant. Si no hi ha més candidats per cobrir-la, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.