Carta de compromís educatiu

Benvolgudes famílies,

Aquesta CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU que us presentem a continuació vol ser un acostament a la realitat de cadascun dels nostres alumnes i una proposta que ens uneixi per arribar a un objectiu comú:  aconseguir processos educatius i d’aprenentatge satisfactoris per a les noves generacions.

Per assolir-ho, necessitem la confiança de pares, mares o tutors legals implicats i compromesos de tal forma, en aquesta tasca, que junts puguem construir un pont d’entesa, complicitat i integració tant en el context familiar com en l’escolar

Proposem treballar com una unitat dinàmica, oberta a la transformació i a l’evolució permanent. Volem construir un únic paisatge en el qual tots desenvolupem una funció necessària en un entorn de respecte i seguretat, diàleg i humilitat.

El present mostra constantment indicatius de la necessitat que tenim els professors de treballar incloent la influència, la col·laboració i el suport de la font més important d’aprenentatge pels nostres alumnes: la família.

Sense el suport actiu que educadors i famílies hem de construir, els joves presenten, sovint, dificultats que els impedeixen acceptar amb actituds receptives l’aprenentatge i les oportunitats que avui dia poden oferir els centres educatius com el nostre.

En el marc d’aquesta aliança família – alumnat  – centre, els criteris generals per a poder assolir l’èxit escolar són la comunicació, el respecte i l’aprenentatge que conflueixen en la formació integral dels nostres alumnes.

Caldrà, doncs:

  1. Potenciar, per part del centre, el diàleg i la cooperació mantenint comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills. La família facilitarà al centre les informacions dels fills que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge, l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat i aquest per la seva banda es comprometrà a mantenir un diàleg de confiança amb el centre.
  2. Respectar, per part de tothom, les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i l’alumnat, així com el caràcter propi del centre, el seu projecte educatiu i les normes específiques de funcionament, en particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de la vida del centre.
  3. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat així com del seu potencial  transmetent ganes d’aprendre i motivació. Establir els criteris i mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat partint de l’acceptació i el coneixement propi de cada alumne/a.

Els alumnes es comprometran a complir el seu deure bàsic a l’estudi i treball al centre i a casa en un marc d’esforç i bona actitud.

Les famílies , per la seva banda, han de procurar i potenciar un acompanyament útil, ajudant els fills a organitzar l’espai i el temps d’estudi a casa i a preparar material per a l’activitat escolar.

Creiem, doncs,  que tots ens hem d’implicar a l’hora d’elaborar un llenguatge i un coneixement comú, obrint camins cap a un horitzó que permeti a les futures generacions responsabilitzar-se de forma creativa i satisfactòria, d’uns processos d’aprenentatge basats en la necessitat d’evolucionar i créixer feliços.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu la direcció, l’alumne/a i el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a.

Podeu descarregar-vos la carta en el següent enllaç: Carta compromís educatiu INS Vallbona d’Anoia