Àrea GEP

Espai del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP)

El professorat impulsor del GEP rebrà la formació durant dos cursos per tal d’introduir l’aprenentatge d’una matèria en anglès, seguint la metodologia AICLE (CLIL)

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües estrangeres per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.