Departaments didàctics

DEPARTAMENT (enllaç web) MATÈRIES ASSOCIADES
Departament de Ciències
Biologia i Geologia, Física i Química, Matemàtiques, Tecnologia
Departament de Llengües
Català, Castellà, Anglès, Francès
Departament d’Expressió i Humanitats
Educació física, Educació visual i plàstica, Música, Socials, Economia, Cultura clàssica, Emprenedoria, Arts escèniques i dansa, Cultura i valors ètics, Religió
Departament d’orientació
Atenció individualitzada, Aula d’acollida

Resultat d'imatges per a "Departaments didàctics""