Programes del centre

Projectes en què el centre està actiu o ha tingut activitat en els darrers cursos:

Forma d’aprenentatge interdisciplinària, competencial i basada en les experiències diàries. S’inicia aquest curs de manera experimental per a 1r i 2n d’ESO.

 • PROGRAMA IMPULS A LA LECTURA

Es potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. Enllaç al Racó literari

 • PLA LECTOR

Nou plantejament que promou la llibertat del lector per a descobrir-se com a tal i crear relacions entre l’alumnat per gaudir de la lectura i, així, recomanar-se llibres. També l’avaluació deixa de ser control de lectura i es promou la creació de productes finals cooperatius que utilitzen, en la major part dels casos, eines digitals i comunicatives.

 • PROGRAMA ARA ESCRIC

L’expressió escrita ens permet demanar informació, transferir coneixement, intentar convèncer, comunicar sentiments i vivències, viure moments de plaer… Per tant, el seu domini és un requisit bàsic per desenvolupar-nos personalment i en societat.

 • PROGRAMA LLETRES A LES AULES

Aquest programa, coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, té com a objectiu fomentar la lectura i apropar l’alumnat al fet literari. Ofereix dues modalitats: Autors a les aules i En veu alta.

 • PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR “PUNTEDU”

Entén la biblioteca escolar actual com un centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE) fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de la competència lectora i l’adquisició d’aprenentatges autònoms, on la informació s’ofereix en tot tipus de suports.
La biblioteca escolar actual incorpora espais i serveis virtuals de difusió i es comunica i interacciona amb la seva comunitat d’usuaris (alumnat, professorat i famílies) mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, així com té presència en els entorns virtuals d’aprenentatge i en els sistemes d’informació del centre educatiu.

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 per millorar les competències comunicatives en llengua estrangera de l’alumnat.

Programa que s’emmarca dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport a aquells centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars. La seva tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat.

 • PROGRAMA IMPULSEM LA ROBÒTICA

Aquest projecte té per finalitat estimular la realització d’activitats didàctiques relacionades amb la robòtica educativa en el marc de desplegament de les competències de l’àmbit cientificotecnològic i la competència digital. El projecte s’adreça a grups de quart d’ESO de Tecnologia, curs que en el seu currículum contempla continguts relacionats amb l’electrònica, la programació, el control i la robòtica.  Aquesta acció es desplega conjuntament amb la Fundació La Caixa i la col·laboració d’Arduino Verkstad Education i Ultralab.

 • PROGRAMA FIRST LEGO LEAGUE

FIRST LEGO League (FLL) és un repte internacional que desperta l’interès dels joves per la ciència i la tecnologia, que utilitza desafiaments temàtics per interessar els joves, de 10 a 16 anys, en la investigació, la resolució de problemes, i la ciència. Els pilars del programa són els Valors FLL que emfatitzen l’aprendre dels altres companys, la competició amistosa, l’aprenentatge i la contribució a la societat.

 • PROGRAMA mSchools

mSchools és un programa de mEducació amb múltiples facetes, impulsat per Mobile World Capital Barcelona i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA. Té com a objectius fomentar l’aprenentatge amb la tecnologia mòbil, millorar les competències digitals i l’esperit emprenedor,

Pretén desenvolupar la competència social i ciutadana dels alumnes i respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral.

 • PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes

El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat qui actuarà com observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

 • PROGRAMA ESOACTUEM

Oferta de formació teatral als quatre nivells de l’ESO sempre que sigui possible. Assistència al teatre i treball de les obres que anem a veure amb el projecte ADOLESCENA. Per a les famílies, també hi ha el programa ESCOLA D’ESPECTADORS.

 • PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut. El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.

El programa “Salut i escola” (PSiE), té el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat. El programa  “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent),  afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat

 • PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA

Adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves, tant els nens com les nenes, els nois i especialment les noies, en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

 • PROJECTES SUBVENCIONATS PER L’AMPA

L’AMPA estudia els projectes que presenta el professorat i contribueix a la seva realització a nivell econòmic, sol·licitant subvencions als ajuntaments i altres entitats. Es prioritzen els projectes que beneficiïn al màxim nombre possible d’alumnes.

 • ACORD DE CORESPONSABILITAT

Els acords de coresponsabilitat se signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació. Dins l’acord fins el curs 2019-2020.