EDUCACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA


Transcorreguts 26 anys des del primer programa elaborat pels monitors d’Educació Viària de la policia local de Torredembarra, i havent efectuat una valoració del sistema emprat durant aquests anys a l’hora d’impartir els continguts del mateix, s’ha observat una millora considerable pel que fa a l’assimilació dels alumnes en haver donat molta més participació als nens i reduint els continguts teòrics en benefici de la vessant pràctica i participativa.
És amb motiu d’aquesta millora que es considera adient anar adaptant i modificant el programa en funció dels  resultats obtinguts durant el curs acadèmic anterior.

Amb l’experiència dels cursos treballats anteriorment, s’ha obtingut una quantitat de coneixements i experiències tant importants que permeten elaborar un programa més comunicatiu i participatiu en la forma d’impartir les classes. També s’ajusta a les necessitats de la societat i de la pròpia seguretat dels alumnes en poder-se informar  dels riscos que podent trobar-se en el dia a dia com a membres de la societat i usuaris de la via pública  ja sigui en el seu paper de vianants, passatgers en el transport públic o privat o com a conductors de bicicleta i ciclomotors.
En aquestes jornades es realitza una major exposició dels treballs mitjançant la projecció de vídeos i exemples comentats entre alumnes i monitor per poder arribar a un millor enteniment d’allò que s’ha exposat. Així mateix es lliurarà a cada alumne un quadern de treball el qual podrà utilitzar com a manual de consulta sobre els temes exposats a les classes.
En aquests moments l’Educació Viària s’està impartint a tots els centres escolars de Torredembarra, abastant tots els cursos de formació, des de l’ educació Infantil fins a complimentar tot l’ E.S.O. Això ha estat possible gràcies a l’interès i enteniment mostrat per part dels Centres Escolars, Ajuntament i Policia Local.
L’educació es una part fonamental de cara al futur, i entenem que hi ha dos termes molt relacionats entre sí “la formació i la informació” que així mateix equivalen a  PREVENCIÓ. A partir d’aquest concepte, hem de preparar l’alumne com a part integrant del gran conjunt de normes existents, sense les quals seria impossible la convivència. D’aquest conjunt de normes ens centrarem en les relacionades en matèria de circulació viària, civisme i convivència en el dia a dia.

Com a exemple,  una unitat didàctica centrada en l’estudi del alcohol i els seus efectes en el joves, la droga i el tabac, també es tracten temes com els valors personals, igualtat entre nois i noies, sàpiguen  escollir els bons amics i coneixement del risc de les xarxes socials
      Facilitar el coneixement de la realitat a partir de las pròpies vivències, percepcions i representacions, és a dir, de l’ experiència personal de l’alumne.
      Afavorir la comprensió i l’explicació dels principals fets de l’entorn físic i social.
      Desenvolupar la identificació amb els grups socials de pertinença i de referència, coneixent les normes i pautes que regeixen les relacions entre els seus membres.
      Desenvolupar l’autonomia personal aconseguint una capacitat creixent d’actuació i resolució en àmbits físics cada cop més amplis.
      Identificar y desenvolupar hàbits correctes de comportament
      Dur a terme un treball globalitzat en el que intervindran diferents àrees de l’Educació.