ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Distribució de matèries comunes i específiques

MATÈRIES 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengua catalana i literatura 4 (3+1) 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Matemàtiques 4 (3+1) 4 4 4
Llengua anglesa 3 4 3 3
Ciències naturals: Física i Química – Biologia 3 3 4
Ciències socials: Geografia i Història 3 3 3 3
Tecnologia 2 2 2
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Visual i plàstica 2 2
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Matèries optatives* 2 * 2 2
Matèries optatives específiques* 10
Projecte de recerca (1)
Treball de síntesi (1) (1) (1)
TOTAL HORES 30 30 30 30

* a 1r d’ESO les matèries optatives són Càlcul Numèric i Comprensió Lectora

MATÈRIES OPTATIVES DE 2n d’ESO
JOCS ESPORTIUS
FEM DE PERIODISTES
FRANCÈS I
ALEMANY I
APRENENTATGE COMPETENCIAL
TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES
TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA
MATÈRIES OPTATIVES DE 3r d’ESO
ALEMANY II
FRANCÈS II
CULTURA CLÀSSICA
JUGUEM AMB RAQUETES
EMPRENEDORIA
ART RECICLAT
SABER ESTUDIAR
MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE 4t d’ESO
4ME1 Biologia i geologia
Economia
Llatí
  Tecnologia
  TIC 1
  TIC 2
  ViP
4ME2 Economia
Física i Química 1
Física i Química 2
Música
TIC
ViP
4ME3 Alemany
Francès
Tecnologia
TIC
ViP 1
ViP 2
ME+ Àmbit lingüístic
  Àmbit matemàtic i cientificotecnològic
  Erasmus+: Robòtica – Arduino