Documentació

DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del centre)

PEC (Projecte Educatiu del Centre)
resum PEC

PLC (Projecte Lingüístic del Centre)

CONVENIS VIGENTS

Convenis amb universitats per a realitzar les pràctiques del Màster de Formació del Professorat

Convenis amb empreses per a realitzar les pràctiques de la Formació Professional.

PRESSUPOST