Carta de compromís educatiu

Enllaç PDF

Benvolgudes famílies,

Tal com disposa l’article 20 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, els centres educatius de Catalunya han de formular, en el marc del projecte educatiu del centre, una carta de compromís educatiu per tal de definir els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Així, mitjançant aquesta carta de compromís educatiu, es vol potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació dels joves.

Aquesta carta de compromís educatiu expressa els compromisos que la família i el centre s’avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les seves accions educatives en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. Aquest document amb els seus continguts comuns l’ha de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne/a i la direcció del centre.

D’altra banda, amb la finalitat que la carta de compromís educatiu pugui ser una eina més efectiva en el seguiment individualitzat de l’alumne/a, es poden afegir als continguts comuns d’aquesta carta una addenda de continguts específics addicionals. Aquesta addenda, que ha de ser signada per l’alumne/a, si escau, pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a i pel tutor/a del centre, es pot formalitzar durant el primer trimestre de curs, en cas necessari, i ser objecte de revisió al llarg de l’any.

De la carta de compromís, de les revisions successives i de les addendes de continguts específics signades, n’ha de quedar constància documental al centre i a la família.

L’educació dels nois i les noies és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i dels professionals de l’educació. En aquest sentit, demanem a les famílies la lectura atenta de la carta de compromís educatiu i el seu compromís de respecte als principis que s’hi estableixen. Aquesta carta ha d’ésser signada i lliurada a la secretaria del centre juntament amb la matrícula.

Els professionals de l’educació de l’Institut Ramon de la Torre estem segurs que, d’aquesta manera, aconseguirem plegats l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat.

Salutacions cordials,

Direcció de l’Institut Ramon de la Torre

 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, Cristina Fernández Redecillas, directora de l’Institut Ramon de la Torre, per part del centre i …………………………………………………………………………., com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a ………………………………………………….………………………..……, conscients que l’educació integral del seu fill o la seva filla implica l’acció conjunta de la família i del centre educatiu, signem aquesta carta de compromís educatiu, amb la qual adquirim els següents COMPROMISOS:

Compromisos educatius per part del centre:

El professorat del centre es compromet a:

 1. Facilitar una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral dels alumnes com a persones i com a ciutadans, que fomenti l’esforç i el rendiment de l’alumnat.
 2. Crear un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identificació amb el centre.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, en el marc dels principis i valors educatius rectors establerts per llei, i vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 4. Compartir informació amb la família sobre el projecte educatiu del centre, relativa al caràcter propi del centre, a l’organització i les concrecions del currículum, els criteris d’avaluació i les normes d’organització i funcionament del centre, així com de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar .
 5. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats educatives específiques amb els recursos disponibles al nostre abast.
 6. Informar regularment a la família, principalment des de l’acció tutorial, de l’evolució acadèmica i del desenvolupament personal de l’alumne o alumna, així com de les faltes d’assistència i de les incidències relacionades amb l’alumne o alumna que es puguin pro­duir.
 7. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin el rendiment escolar i el desenvolupament personal de l’alumne o alumna.
 8. Revisar periòdicament el compliment dels compromisos de la carta.

Compromisos educatius per part de la família:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del personal no docent, del professorat i de l’equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir la col·laboració necessària per aplicar el projecte educatiu del centre i la programació general anual.
 3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 4. Acceptar les normes del centre i mesures disciplinàries aplicades al seu fill/a, si escau, acordades pel centre.
 1. Garantir, en relació al seu fill o filla, hàbits d’estudi i de realització de les tasques a casa encomanades pel professorat, de conservació i presentació del material necessari per a la realització de les activitats lectives, així com hàbits d’higiene, ordre, puntualitat, assistència al centre i ús correcte del mòbil.
 2. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge o que puguin afectar el dia a dia de l’alumne/a.
 3. Assistir amb regularitat a les reunions i entrevistes que convoqui el centre, tutor/a, professor/a, en relació a temes d’interès per a l’educació del seu fill o la seva filla.
 4. Informar el seu fill o filla dels compromisos establerts en aquesta carta de compromís educatiu.
 5. Revisar periòdicament el compliment dels compromisos de la carta.

 Compromisos educatius per part de l’alumnat:

 1. Millorar o consolidar els resultats acadèmics.
 2. Mostrar i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per aprendre.
 3. Mostrar una actitud de respecte vers els companys/es, professorat i personal no docent.
 4. Participar en les activitats organitzades pel centre, seguir les indicacions i realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.
 5. Assistir al centre, mantenir puntualitat i respectar els horaris establerts.
 6. Respectar les normes de convivència del centre.
 7. Fer un bon ús dels dispositius mòbils i de les xarxes socials.
 8. Posar en coneixement de la família tota la informació, circulars i encàrrecs que rebin per part del centre, dels tutors/es i del professorat.
 9. Retornar la documentació lliurada pel centre/professorat i els butlletins d’avaluació signats pel pare, per la mare o pel tutor legal en el termini fixat.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

 

El centre                                                        La família                                               Alumne/a

(pare, mare o tutor/a legal de l’alumne)

 

 

Cristina Fernández Redecillas          …………………………………………….                   …………………………

Directora

 

Torredembarra, ……………………………………… (dia i mes) de ………… (any)

Còpia per la família

 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, Cristina Fernández Redecillas, directora de l’Institut Ramon de la Torre, per part del centre i …………………………………………………………………………., com a pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a ………………………………………………….………………………..……, conscients que l’educació integral del seu fill o la seva filla implica l’acció conjunta de la família i del centre educatiu, signem aquesta carta de compromís educatiu, amb la qual adquirim els següents COMPROMISOS:

Compromisos educatius per part del centre:

El professorat del centre es compromet a:

 1. Facilitar una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral dels alumnes com a persones i com a ciutadans, que fomenti l’esforç i el rendiment de l’alumnat.
 2. Crear un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identificació amb el centre.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, en el marc dels principis i valors educatius rectors establerts per llei, i vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 4. Compartir informació amb la família sobre el projecte educatiu del centre, relativa al caràcter propi del centre, a l’organització i les concrecions del currículum, els criteris d’avaluació i les normes d’organització i funcionament del centre, així com de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar .
 5. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats educatives específiques amb els recursos disponibles al nostre abast.
 6. Informar regularment a la família, principalment des de l’acció tutorial, de l’evolució acadèmica i del desenvolupament personal de l’alumne o alumna, així com de les faltes d’assistència i de les incidències relacionades amb l’alumne o alumna que es puguin pro­duir.
 7. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin el rendiment escolar i el desenvolupament personal de l’alumne o alumna.
 8. Revisar periòdicament el compliment dels compromisos de la carta.

Compromisos educatius per part de la família:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del personal no docent, del professorat i de l’equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir la col·laboració necessària per aplicar el projecte educatiu del centre i la programació general anual.
 3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 4. Acceptar les normes del centre i mesures disciplinàries aplicades al seu fill/a, si escau, acordades pel centre.
 5. Garantir, en relació al seu fill o filla, hàbits d’estudi i de realització de les tasques a casa encomanades pel professorat, de conservació i presentació del material necessari per a la realització de les activitats lectives, així com hàbits d’higiene, ordre, puntualitat, assistència al centre i ús correcte del mòbil.
 6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge o que puguin afectar el dia a dia de l’alumne/a.
 7. Assistir amb regularitat a les reunions i entrevistes que convoqui el centre, tutor/a, professor/a, en relació a temes d’interès per a l’educació del seu fill o la seva filla.
 8. Informar el seu fill o filla dels compromisos establerts en aquesta carta de compromís educatiu.
 9. Revisar periòdicament el compliment dels compromisos de la carta.

Compromisos educatius per part de l’alumnat:

 1. Millorar o consolidar els resultats acadèmics.
 2. Mostrar i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per aprendre.
 3. Mostrar una actitud de respecte vers els companys/es, professorat i personal no docent.
 4. Participar en les activitats organitzades pel centre, seguir les indicacions i realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.
 5. Assistir al centre, mantenir puntualitat i respectar els horaris establerts.
 6. Respectar les normes de convivència del centre.
 7. Fer un bon ús dels dispositius mòbils i de les xarxes socials.
 8. Posar en coneixement de la família tota la informació, circulars i encàrrecs que rebin per part del centre, dels tutors/es i del professorat.
 9. Retornar la documentació lliurada pel centre/professorat i els butlletins d’avaluació signats pel pare, per la mare o pel tutor legal en el termini fixat.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre                                                        La família                                               Alumne/a

(pare, mare o tutor/a legal de l’alumne)

 

 

Cristina Fernández Redecillas          …………………………………………….                   …………………………

Directora

 

Torredembarra, ……………………………………… (dia i mes) de ………… (any)

Còpia per l’Institut