Projecte lingüístic

El nostre centre pretén fer del plurilingüisme un dels seus eixos vertebradors. D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, l’institut es planteja la necessitat de desenvolupar la competència comunicativa global dels alumnes, sigui quina sigui la llengua que s’utilitzi.

Les llengües no viuen en compartiments mentals estancs sinó que creixen i es desenvolupen en la mesura que s’interrelacionen i interactuen. És per això que l’Institut de Gurb pretén formar ciutadans capaços de desenvolupar-se amb plenitud en un món canviant, ple de reptes lingüístics i culturals. No persegueix només l’assoliment d’uns nivells i competències en unes llengües determinades sinó que alhora pretén que l’alumnat pugui aconseguir, a partir de l’ús reflexiu de la llengua, el coneixement profund dels mecanismes lingüístics que han de facilitar l’aprenentatge de les llengües necessàries al llarg de la seva trajectòria acadèmica, professional i vital.

Per aconseguir aquest objectiu comunicatiu, partim del català com a llengua pròpia i transmissora de cultura i tradició de la nostra terra. A partir del català i del castellà, es busca millorar l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany, així com la intercomprensió entre totes les llengües romàniques.

El Projecte lingüístic de l’Institut de Gurb té quatre grans pilars:

A més a més, gràcies al suport de l’AMPA, l’Institut de Gurb compta cada any amb la presència d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa.