El servei comunitari intern

El projecte de servei comunitari intern té l’origen en l’antic projecte de les Brigades de Suport al Centre. En el rerefons d’aquest projecte hi ha la convicció que educar no es relaciona tant amb la transmissió de coneixements com amb l’exposició a experiències d’aprenentatge que permetin als alumnes apropiar-se d’allò que aprenen i utilitzar-ho per a la resolució de problemes que es plantegin en diferents contextos amb qualitat i eficàcia. Es tracta, doncs, de dotar els alumnes amb aquells coneixements, habilitats i actituds que els permetin exercir com a ciutadans responsables i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana.

El projecte té la seva fonamentació en la teoria de les intel·ligències múltiples desenvolupada per Howard Gardner, qui afirma que, més enllà del concepte tradicional d’intel·ligència, totes les persones posseïm un conjunt d’intel·ligències diferents i independents, que són la intel·ligència cinètico-corporal, la musical, la lògico-matemàtica, la lingüística, la interpersonal, la intrapersonal, la visual-espacial i la naturalista. Gadner defensa que totes les persones tenim totes les intel·ligències, en major o menor grau, i que és precisament això el que ens fa éssers humans.

El projecte del servei comunitari intern pretén facilitar el desenvolupament de totes i cadascuna d’aquestes intel·ligències creant entorns d’aprenentatge diferenciats que promoguin aquest desenvolupament i que, a més, donin a cada alumne/a la possibilitat d’excel·lir en allò que sap fer molt bé.

El servei comunitari intern s’organitza a través d’equips d’alumnes que ajuden voluntàriament el professorat en l’organització i el funcionament del centre. Aquests equips actuen durant la franja dels primers 30 minuts de cada matí de dimarts i dijous.

Els objectius que ens proposem amb aquest projecte són:

 • Experimentar situacions reals per a l’aprenentatge d’actituds de civilitat responsable.
 • Posar en joc les millors habilitats, coneixements i característiques personals per donar suport en tasques que impliquin una millora per tot el col·lectiu del centre.
 • Adquirir coneixements, destreses i actituds que els permetin actuar com a éssers socials.
 • Aprendre a organitzar el propi treball i a desenvolupar-lo de manera professional.

En resum, volem ajudar-los a construir-se com a persones que saben i saben fer però a més saben estar i ser.

Les estratègies que posem en joc són:

 • Peer tutoring o aprenentatge entre iguals.
 • Organització i monitorització de grups de treball.
 • Desenvolupament de projectes de treball.
 • Gestió del propi coneixement per a contribuir a la resolució de problemes.
 • Treball cooperatiu.

A continuació es mostren els diferents àmbits d’actuació del projecte de servei comunitari intern i les tasques que s’hi duen a terme:

 • Àmbit lingüístic: representació del centre en concurs lingüístics, gestió de la biblioteca del centre i foment de la lectura, agenda cultural de la comarca i creació i gestió de l’espai periodístic del centre.
 • Àmbit espais verds: gestió de l’hort, el jardí botànic i l’entorn del centre, gestió de la sostenibilitat del centre (residus, sensibilització, recollida de piles, etc.), manteniment i seguiment de l’estació meteorològica de l’institut, seguiment de micromamífers de l’entorn de l’institut i creació i seguiment d’hotels d’insectes.
 • Àmbit artístic: decoració del centre, coral i grup de guitarres.
 • Àmbit tecnològic: representació del centre en concursos informàtics (Scratch -1r i 2n d’ESO- i Python -4t d’ESO-).
 • Àmbit matemàtic: representació del centre en concursos matemàtics (videomat, proves cangur, fem matemàtiques, fotografia matemàtica, etc.), actualització i publicació de la web matemàtica i creació d’un museu matemàtic.
 • Àmbit de participació: suport a les tasques organitzatives d’altres alumnes, participació en els processos de medicació de conflictes del centre, representació de l’alumnat a través del consell de delegats, creació d’un joc de taula històric a partir dels existents i creació d’un geocaching cultural per l’entorn de Gurb (amb codis QR i indicacions dels elements més importants del poble i l’entorn).
 • Àmbit esportiu: manteniment del parc de bicicletes, gestió dels tornejos esportius de l’hora del pati, informacions de les activitats esportives del centre i dels alumnes (periodistes esportius) i manteniment i construcció de material esportiu.