Qualitat i millora contínua

Política de qualitat

L’Institut de Gurb entra a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) del Departament d’Educació el setembre del 2018 amb l’objectiu de dissenyar i implementar un sistema de gestió per processos basat en la norma ISO 9001, que cerca la qualitat i la millora contínua de l’ensenyament.

El centre posa èmfasi en el lideratge distribuït, entenent que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així, el compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al centre. La direcció i la coordinació de qualitat, per la seva banda, vetllaran i proporcionaran els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius. Considerem que la qualitat és essencial per a l’èxit, i volem convertir-la en cultura pròpia del centre.

L’Institut de Gurb cerca l’excel·lència en els resultats educatius i la confiança i satisfacció de l’alumnat, les famílies, l’equip humà de l’institut i tots els altres agents implicats en el procés, i entén que, per aconseguir-ho, cal que el centre avaluï i millori contínuament el seu sistema de gestió. La revisió permanent del sistema de gestió és imprescindible per assegurar-ne l’adequació, per la qual cosa s’establiran objectius de qualitat anuals que persegueixin complir la missió del centre, assolir la seva visió i difondre els valors establerts en el PEC. Aquests objectius es recolliran a la PGA i s’avaluaran amb precisió al final de cada any.

 

Missió

La missió d’un centre educatiu es concreta en l’objectiu de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat i el grau de cohesió social en un context d’equitat, i formar ciutadans/es responsables i participatius/ves que tinguin les habilitats necessàries per treballar en equip. A l’Institut de Gurb, eduquem l’alumnat de manera integral, atenent les seves necessitats com a aprenent i les que deriven del seu desenvolupament físic i personal, amb l’objectiu d’acompanyar-lo i orientar-lo cap al seu projecte de vida. A més a més, volem complir aquesta missió des de l’arrelament al context cultural del nostre país, en col·laboració amb els municipis i les famílies i amb la voluntat que cada alumne/a sigui protagonista del seu aprenentatge. Això significa que el claustre de professorat fa seus els principis d’excel·lència i eficàcia educativa expressats a la Llei d’Educació de Catalunya. Entenem que l’aplicació pràctica d’aquests principis ens obliga a organitzar el currículum i el centre de manera que tot l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i les específiques de cada matèria que li permetin desenvolupar-se en un món complex i canviant. Formulem el compromís de crear un centre respectuós amb les diferències i obert a les idees. Manifestem la nostra voluntat de formar-nos i de treballar col·laborativament per tal de crear vies d’accés al currículum des d’una perspectiva competencial, d’inclusió educativa i de coeducació.

 

Visió

Des d’un punt de vista de planificació estratègica, la visió és la representació de la situació ideal a què aspira arribar en el futur una organització. L’Institut de Gurb pretén ser un centre d’educació secundària que respongui a les demandes de la societat actual. Volem ser un centre que aprèn d’ell mateix i de la interacció amb l’entorn, que reflexiona, s’avalua i innova per millorar. Alhora, volem ser un centre que busca en tot moment la col·laboració transparent amb la comunitat educativa per a créixer de manera conjunta.

Valors

El caràcter públic de l’Institut de Gurb comporta la defensa dels valors propis de la societat democràtica en la que s’insereix: el respecte per les llibertats individuals dins d’un context social, el dret d’opinió i el deure de respectar les opinions de tothom, la comprensió i el respecte de la diversitat cultural i ideològica, la solidaritat, la resolució pacífica i dialogada dels conflictes i la capacitat de comprendre punts de vista i maneres d’actuar diverses.

No obstant, la seva pertinença a la xarxa pública no invalida la formulació de valors propis que permetin identificar-la. Així, doncs, els valors que d’una manera específica defensem són els següents:

 • El valor de la diversitat com a punt de partida per a la qualitat educativa i l’equitat, que comporta la comprensió del concepte d’inclusió educativa en tota la seva amplitud des de la convicció que l’educació és un dret per a tothom i una oportunitat de millora individual i col·lectiva.
 • El valor de la innovació com a motor de canvi mitjançant la integració avançada de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement), que faciliten l’establiment d’objectius d’aprenentatge per fer del centre una organització en constant procés d’aprenentatge i tecnològicament madura.
 • El valor de la qualitat aplicada a la gestió que permet ordenar i sistematitzar el funcionament del centre i proporciona una metodologia eficaç i ordenada per emprendre un camí d’eficiència, mitjançant l’establiment d’objectius mesurables a curt, mitjà i llarg termini.
 • El valor de la formació com a fórmula per facilitar la motivació i millora constant del professorat, per assegurar la capacitació que ens permeti respondre als reptes i canvis que haurem d’afrontar.
 • El valor de l’exemplaritat del professorat, que esdevé un referent acompanyant l’alumnat i transmetent-li la cultura de l’esforç i el pensament crític.
 • El valor de la col·laboració, que significa sumar en lloc de dividir i que habilita totes les persones a accedir a aprenentatges complexos i trobar solucions compartides.
 • El valor de la comunicació com a via d’entesa entre totes les persones membres de la comunitat educativa.
 • El valor de la reflexió i l’avaluació com a pràctica orientadora de la nostra activitat diària que ens ha de permetre prendre decisions mesurades i compartides, coherents amb el PE, encaminades a consolidar allò que tinguem de positiu i assenyalar trajectes per a l’obtenció del què ens manqui.
 • El valor de la civilitat i l’aprenentatge de la convivència des d’una perspectiva que permet formular expectatives de conductes positives, ensenyar-les i avaluar-les per tal de fer del centre un espai de respecte individual i de conducta social.
 • El valor del respecte envers el medi en el que vivim que obliga a aprendre hàbits de vida personal i col·lectius sostenibles.
 • El valor de la creativitat com a capacitat d’imaginar, crear, proposar, buscar alternatives i, en definitiva, transformar per millorar.

 

Comissió de qualitat

Tal com indiquen les NOFC del centre, formen part de la comissió de qualitat el director del centre, la coordinadora de qualitat, els responsables dels diferents processos i altres professors voluntaris. Així, la Comissió de Qualitat de l’Institut de Gurb està formada per:

Francesc Giménez, director
Núria Samsó, coordinadora pedagògica i de qualitat
Guillem Riera, cap d’estudis
Anna Collelldemont, secretària
Núria Bover, coordinadora de comunicació
Carola Montagut, cap del departament de ciències
Sandra Lacruz, cap del departament de socials
Juanma Pozuelo, professor de matemàtiques

El director, Francesc Giménez, presideix la comissió, i la coordinadora de qualitat, Núria Samsó, exerceix de secretària de la comissió i, per tant, elabora les convocatòries, amb el vist-i-plau del director, i aixeca acta de les reunions.

 

Mapa de processos