Preinscripció

Preinscripció curs 2019-20

La preinscripció es pot fer presencialment al centre o per via telemàtica.

Dates: 29 de març al 9 d’abril (ambdós inclosos)

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 h.

Documentació (a lliurar al centre posat en primera opció):

  1. Sol·licitud de preinscripció.
  2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  3. Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o guardador/a de fet). Si la persona sol·licitant és estrangera, original i fotocòpia del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  4. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  5. Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne/a.

 

Criteris de baremació

  • Criteris específics: adscripció al centre. Té preferència l’alumnat que procedeix de les escoles de primària adscrites a l’Institut de Gurb: Escoles de Gurb, Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau i Santa Eulàlia de Riuprimer. Per al·legar el criteri específic no s’ha de presentar documentació.
  • Criteris generals