Projectes d’innovació

L’Institut de Gurb participa als projectes d’innovació del Departament d’Educació que es mostren a continuació:

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Projecte de qualitat i millora contínua

La finalitat del Projecte de qualitat i millora contínua és impulsar la cultura de la qualitat en els centres educatius i ajudar a definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitat global del centre, per aconseguir:

 1. Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen.
 2. Satisfer les necessitats i les expectatives de les persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies, empreses, centres superiors, entorn social i altres.
 3. Aconseguir la satisfacció de l’equip humà que hi treballa.
 4. Aconseguir els objectius fixats per a l’obtenció dels resultats clau del centre, és a dir, l’excel·lència en els resultats.

Els objectius específics del Projecte de qualitat i millora contínua són els següents:

 1. Definir un sistema de gestió del centre basat en quatre pilars fonamentals: la planificació, l’execució, l’avaluació i la millora contínua de totes les activitats que s’hi realitzen.
 2. Realitzar processos periòdics d’autoavaluació global del centre, per tal de disposar de dades que ens permetin endegar plans i processos fonamentats de millora.
 3. Desplegar plans de millora de l’ensenyament que imparteix el centre, mitjançant l’ús de metodologies de qualitat i la participació en equips de treball dels diferents membres de la comunitat educativa, d’acord amb la millora a realitzar: professorat, personal d’administració i serveis, alumnat i famílies, entre d’altres.
 4. Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l’opinió i les necessitats dels membres de la comunitat educativa .professorat, personal d’administració i serveis, alumnat i famílies. com també de l’entorn social i econòmic del centre, sobre el funcionament i l’ensenyament que s’hi imparteix.
 5. Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d’autoavaluació, com també de dinamització d’equips de millora.
 6. Definir quadres d’indicadors dels diferents processos i activitats que es desenvolupen en el centre, i del centre globalment, per tal de poder obtenir dades, com més fiables millor, i endegar processos sistemàtics d’avaluació i millora.
 7. Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, d’acord amb els processos prèviament definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos i prenent les mesures correctives o de millora adients.
 8. Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de qualitat.
 9. Implicar equips de persones del centre (professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies i altres) en el desenvolupament d’estratègies de qualitat i el pla de millora.
 10. Desenvolupar un model de planificació i direcció estratègica del centre i instruments de seguiment i avaluació integral del centre.
 11. Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions generals de millora.

El Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius es gestiona per la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent del Departament d’Educació i Universitats.

Resultat d'imatges de projecte de qualitat i millora contínua

 

Programa d’innovació pedagògica d’orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador

La finalitat del Programa d’Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial i orientador és la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial per tal de promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l’alumnat participant.

Els objectius del Programa Orientació són els següents:

 1. Identificar eines de reflexió i d’avaluació per a la pràctica docent orientadora.
 2. Aplicar els criteris i indicadors del model competencial orientador: significativitat, acció, comunicació i projecció (SCAP) com a eina per aprofundir en el desenvolupament professional, pedagògic i d’avaluació contínua per a la millora de l’escola i del centre.
 3. Millorar i transferir pràctiques educatives d’aula i de centre competencials i orientadores.
 4. Planificar entorns d’aprenentatge a partir de criteris d’àmbit o matèria competencial i orientadors: significativitat, comunicació, acció i projecció (SCAP).
 5. Concretar accions educatives de centre segons els criteris i indicadors competencials i orientadors (SCAP) en àmbit matèria, equip i acció tutorial.
 6. Garantir estructures organitzatives de centre per afavorir la reflexió pedagògica i la construcció de cultura col·laborativa en la comunitat educativa del centre.
 7. Sistematitzar processos de transició entre etapes i treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments.
 8. Fer actuacions de centre per acompanyar l’alumnat en la seva trajectòria formativa.
 9. Vincular el treball en xarxa entre centres per a l’intercanvi i l’aprenentatge entre iguals.
 10. Establir xarxes d’intercanvi de bones pràctiques en orientació i acció tutorial entre centres.

El Programa Orientació implementa un model competencial orientador, eina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d’escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions:

a) Àmbit/matèria

b) Acció tutorial

c) Cultura de centre

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta mitjançant criteris i indicadors de l’orientació educativa: significativitat, comunicació, acció i projecció (SCAP) que guien l’anàlisi, la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua en el disseny del procés d’ensenyament aprenentatge.

Resultat d'imatges de SCAP

Programa STEAMcat

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és generar i potenciar l’interès de l’alumnat d’educació infantil i primària i de l’ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l’alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEAM.

Els objectius del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat són els següents:

 1. Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques especialment en dones i contextos socials desafavorits.
 2. Reforçar el procés d’orientació de l’alumnat envers als estudis i professions de l’àmbit STEM en termes d’equitat i en totes les etapes educatives.
 3. Millorar l’habilitat per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.
 4. Millorar la percepció social de les àrees STEAM.
 5. Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques, en el conjunt de l’alumnat des de l’educació infantil fins a batxillerat.
 6. Incrementar l’aplicació de metodologies d’aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.
 7. Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.
 8. Compartir la investigació com a docents i la pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.

Resultat d'imatges de programa steamcat

Centres formadors de pràctiques del MUFPS

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.

Els objectius del programa són els següents:

 1. Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.
 2. Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.
 3. Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.
 4. Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.