L’escola

EQUIPAMENTS:

Aules d’acollida, d’ anglès amb pissarra digital,  informàtica, música, taller de plàstica, psicomotricitat, biblioteca informatitzada amb servei de préstec, menjador, hort, jardinet.

Totes les aules de Primària i Infantil tenen ordinador connectat a Internet i canó. Quasi totes les aules dispossen de PDI.


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE: 

Considerem que el desenvolupament dels nens i les nenes ha d’estar integrat en la realitat que els envolta. Per tant en el nostre Projecte treballem els continguts curriculars lligats als aprenentatges socio-culturals. 
Prioritzem els agrupaments flexibles i reduïts per tal de poder atendre individualment els i les alumnes.
Tenim present la importància de les noves tecnologies. Potenciem la llengua anglesa des de P-4.
Eduquem en la sensibilització de valors i coneixements fonamentals per obtenir la formació més completa possible, fomentant el treball artístic, plàstic i musical.
Fomentem constantment la relació de l’escola amb les famílies inculcant la importància de l’educació conjunta.


ASPECTES PEDAGÒGICS I ORGANITZATIUS

L’òrgan de gestió del centre és el Consell Escolar. El claustre de professors i altres professionals externs vetllem per dur a terme el Pla Anual.
Valorem l’esforç personal i al mateix temps,la cooperació amb els companys.
A l’Ed. Infantil els nens i nenes porten bata a l’aula. Al menjador fins al Cicle Inicial. Per les activitats  esportives i les sortides han de portar el xandall de l’escola.
Les absències i els retards s’han de comunicar als tutors per escrit. Des del centre portem el control del possible absentisme de l’alumnat.
Tenim un recull a la disposició de les famílies des de l’inici del curs per orientar sobre la normativa de l’escola i els seu funcionament, en el qual es detallen dates de reunions, horaris, etc.
L’AMPA del centre organitza activitats amb horari propi i d’altres en  col·laboració amb l’escola.