Assistència

L’assistència a classe és obligatòria. Quan el vostre fill/a no pugui assistir a l’escola, cal comunicar-ho als tutors i justificar la falta per escrit. En cas que la falta d’assistència sigui produïda per una malaltia contagiosa, s’ha de comunicar el motiu per tal de prendre les mesures preventives pertinents. El centre garanteix el dret a l’anonimat.

En el cas que l’alumne hagi d’abandonar el centre abans del termini de l’horari lectiu, caldrà obligatòriament notificar-ho als tutors, i el familiar o persona autoritzada haurà de presentar-se a l’escola per recollir el nen o nena per raons de seguretat i responsabilitat.

Pel bon funcionament de l’escola, preguem la màxima puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. Les portes s’obriran uns minuts abans de l’hora d’entrada i es tancaran 10 minuts després de l’hora de sortida. Un cop passat aquest temps, l’alumnat haurà d’esperar a consergeria per anar a l’aula en funció de la disponibilitat de la conserge.

Les sortides i excursions, aprovades pel Consell Escolar del centre, són d’assistència obligatòria en tant que formen part de les activitats del currículum.