Tria d’optatives de 4t d’ESO

Els alumnes que facin 4t d’ESO el proper curs 2020-21 hauran d’escollir 3 optatives de 3 hores cadascuna. Aquesta tria és important, ja que anirà en funció dels estudis postobligatoris que els alumnes tinguin intenció de cursar.

Del 22 al 31 de maig, tot l’alumnat de 3r d’ESO haurà d’escollir, a través d’un formulari, les tres matèries optatives que voldria fer. Aquesta no serà la tria definitiva, sinó un primer sondeig per saber la demanda que tenim de cada matèria. Un cop feta aquesta primera tria, es decidirà quines matèries optatives són viables i es definiran les franges d’optativitat. En la tria definitiva, que es farà al mes de juny, cada alumne haurà d’acabar escollint una optativa de cada franja

Matèries comunes
(obligatòries)
Matèries optatives
(caldrà escollir-ne tres)
 • Català
 • Castellà
 • Estructures Lingüístiques
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials
 • Educació Física
 • Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria
 • Tecnologia
 • Biologia i Geologia
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Cultura clàssica
 • Alemany
 • Filosofia
 • Física i Química
 • TIC
 • Visual i Plàstica
 • Paradís Perdut
 • PAEP

Consulta el tríptic de les optatives per saber-ne més!

 

Formulari per escollir les tres optatives desitjades

Dates: 22 al 31 de maig
Enllaç al formulari

 

Informació sobre les optatives

Tecnologia

L’optativa de Tecnologia està estructurada en dos blocs: Projecte tecnològic i Fonaments de tecnologia. En el primer, els alumnes realitzen un projecte tecnològic complet incorporant els elements bàsics de la tecnologia de control. En el segon bloc es treballen continguts de les disciplines d’electrotècnia, mecànica i electrònica.

Aquesta optativa està pensada per alumnes que vulguin realitzar el batxillerat tecnològic o cicles formatius de les famílies tècniques.

 

Biologia i Geologia

La matèria de Biologia i Geologia de 4t d’ESO consta de dues disciplines. La primera és la Biologia i ocupa dos trimestres del curs, en la qual es treballen continguts de genètica, evolució, ecologia i medi ambient. La segona disciplina és la Geologia, que es treballa durant un trimestre, on es veuen continguts com els processos geològics interns i els principis que permeten reconstruir la història de la Terra.

Es tracta d’una optativa indicada per alumnes que vulguin cursar un batxillerat de caire científic o cientificotecnològic o que vulguin cursar un cicle formatiu de l’àmbit de les ciències.

 

Economia

L’optativa d’Economia pretén tractar aspectes bàsics de teoria econòmica i d’organització empresarial, però alhora desenvolupar habilitats i actituds més relacionades amb l’emprenedoria, tot fomentant l’autoconeixement de l’alumne i el desenvolupament de les capacitats de gestió i d’organització. Tot plegat implica desenvolupar el raonament econòmic i interpretar informacions sobre qüestions d’actualitat econòmica, unes capacitats indispensables per poder exercir una ciutadania activa i responsable.

Es tracta d’una optativa especialment indicada per a aquell alumnat que vulgui cursar un batxillerat econòmic-social o fins i tot humanístic (per les interrelacions entre l’economia i certs aspectes de la història contemporània), o cicles formatius, especialment de l’àmbit social.

 

Emprenedoria

A la matèria d’Emprenedoria es treballa per resoldre necessitats properes del nostre entorn (Gurb), intentant trobar un fil conductor amb l’ONG Rosa Dilmé, que actua a Ruli (Ruanda). Des de l’Institut tenim alguns espais de l’entorn custodiats i dels quals fem la supervisió, el manteniment i en traiem profit per a temes curriculars. Cada any els ampliem i sorgeixen noves idees per treballar-los. Algunes de les propostes per al proper curs són realitzar la 4a cursa-caminada, crear rutes saludables per l’entorn de l’institut, seguir mantenint aquests espais i ampliar-los, registrar-los amb webs pròpies i externes i seguir les propostes o noves idees de l’alumnat. Aquesta matèria està pensada per alumnes interessats en estudis postobligatoris de tipus professional.

 

 

Cultura Clàssica

L’optativa de Cultura Clàssica és una matèria de la branca d’Humanitats que pretén acostar a l’alumnat alguns aspectes del pensament i la creació literària de la Grècia i Roma clàssiques. A partir de la mitologia grega i de les obres de pensadors i escriptors clàssics, elaborem projectes creatius, culturals i artístics que ens volen fer reflexionar sobre com avui en dia ens plantegem temes que ja eren vigents en l’època clàssica.

Quant a la llengua, la matèria fa una introducció a la comprensió de les llengües romàniques (despertar la capacitat d’entendre llengües com l’italià, el portuguès, el romanès…) i una introducció a la traducció de la llengua llatina, pensada per facilitar l’entrada dels alumnes al Batxillerat humanístic.

 

Alemany

L’alemany és una matèria optativa especialment adreçada i recomanada als alumnes que ja l’havien cursat a tercer d’ESO. Es continua amb l’aprenentatge i coneixement de la llengua i cultura alemanya. L’objectiu és que els alumnes puguin assolir alguns dels estàndards de nivell A2 segons l’escala de MECR. L’optativa inclou un viatge a Alemanya com a final d’itinerari per practicar la llengua en un context real i conèixer la cultura d’aquest país.

 

Filosofia

L’optativa de Filosofia pretén introduir els alumnes en els temes bàsics de la filosofia que els són més propers com a persones, així com desenvolupar habilitats i actituds de debat i reflexió personal, tot fomentant l’autoconeixement de l’alumne. Tot plegat implica desenvolupar la seva capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i argumentar tot utilitzant el seu propi plantejament.

Es tracta d’una optativa el contingut de la qual té sentit per si mateix. Tot i que és especialment indicada per a aquell alumnat que vulgui cursar un batxillerat, també representa l’únic contacte acadèmic amb la filosofia pels alumnes que no vulguin fer-ne.

 

 

Física i Química

La matèria de Física i Química consta de dues disciplines: física (que es treballa durant dos trimestres) i química (que es treballa durant un trimestre).

Comencem treballant la física, on ens introduïm amb cinemàtica (desplaçament, velocitat, acceleració, moviment circular i caiguda lliure.). A continuació fem dinàmica (forces, força normal, gravetat, tensió i Lleis de Newton .) i hidrostàtica, energia i treball (pressió, energies cinètica, potencial gravitatòria i potencial elàstica). Acabem el curs amb la part de química, introduint-nos a la formulació inorgànica, composició de la matèria (enllaços, configuracions, taula periòdica i valències.) i reaccions químiques (ajust de reaccions, tipus de reaccions, càlculs estequiomètrics). 

L’optativa és indicada per aquells alumnes que tinguin intenció de fer un batxillerat científic o tecnològic, o fins i tot, algun cicle formatiu relacionat amb la ciència i la tecnologia.

 

TIC

La matèria de TIC és una assignatura optativa transversal que comparteix objectius amb les àrees de Tecnologia, Llengua i Art. A partir de diversos projectes, pretén desenvolupar la competència comunicativa mitjançant el llenguatge audiovisual i escènic. Està pensada per a alumnes interessats en els llenguatges de creació artística i els mitjans tecnològics que els implementen.

 

Visual i Plàstica

La matèria de Dibuix Tècnic (Visual i Plàstica) té com a finalitat aprendre a representar objectivament l’espai i les formes. La matèria consta de dos grans apartats, la geometria plana i la geometria descriptiva. La metodologia de treball utilitzada serà, sobretot, l’elaboració d’exercicis pràctics i projectes.

Es recomana especialment als alumnes que vulguin optar al batxillerat tecnològic, l’artístic i també a aquells que es volen orientar cap a tots aquells estudis que tenen com a objectiu el disseny de formes, maquinària i objectes.

 

Paradís Perdut

Aquesta optativa pretén donar continuïtat a l’itinerari optatiu humanístic que es fa de primer a quart d’ESO. En aquesta optativa es presenta un tema obert que es treballa durant tot el trimestre. Després de veure com alguns músics, pintors, fotògrafs o escriptors, entre d’altres, tracten el tema, es deixa espai perquè l’alumnat creï les seves pròpies obres tenint en compte els camps que a cadascú més li interessen. En un dels trimestres el tema és el que proposa el projecte Artiescola, projecte en què les produccions s’exposen al centre ACVIC i a la UVIC.

Els objectius són educar i afavorir el desenvolupament de la sensibilitat artística i crear espais de reflexió i relació entre les diferents branques artístiques, així com desenvolupar l’expressió creativa de les inquietuds personals a partir de la interpretació de les obres artístiques.

 

 

PAEP

L’optativa està destinada als alumnes que han seguit un itinerari de suport intensiu a través del PIM durant el primer cicle i 3r curs de l’ESO. Es treballarà de manera intensiva la tutoria i l’orientació d’estudis postobligatoris per tal d’encaminar els diferents itineraris. Està dissenyada per desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre, treballant sobretot els hàbits d’estudi i l’organització, i alhora  reforçar els continguts curriculars de les diferents matèries, tot donant estratègies per treballar de manera autònoma.