Normes i funcionament

Horaris. Entrades i sortides

Horari marc: de dilluns a divendres de 8 a 14:30h

 • Els alumnes entraran i sortiran de l’institut per la porta que dóna a l’entrada principal. Al matí el centre s’obrirà a les 7.45h. i es tancarà a les 14.45h.
 • A primera hora, quan un alumne arribi al centre amb un retard de 5 minuts o més, haurà de presentar-se a consergeria per tal que es pugui fer el control oportú. Sempre que sigui possible l’alumne ha de justificar documentalment el retard. (el justificant es pot trobar a l’apartat impresos de la pàgina web). Els retards es notificaran per via SMS.
 • En cas de produir-se una absència, sempre que sigui possible s’ha de comunicar amb anterioritat via telèfon. Les absències ocasionades per causes majors, es poden justificar passada la data de l’absència també per correu electrònic o per escrit al tutor de l’alumne/a.
 • Si algun alumne/a ha de sortir per motius justificats abans d’hora la família haurà de comunicar-ho per escrit a consergeria i l’alumne/a al seu professor.
 • En cas d’absències o retards reiterats s’aplicarà el protocol d’absentisme del Centre.

Sortides de classe

 • Cap alumne pot sortir de classe sense permís del professor. Quan, per ordre del professor l’alumne hagi sortit a fer algun encàrrec, ha de portar a sobre la targeta professor que l’acredita per realitzar l’encàrrec.
 • No és permès anar al lavabo entre classes llevat dels casos en què per motius de salut es consideri necessari.

Normes d’ús dels espais

 • Durant tot l’horari de classe els alumnes han de ser a les aules. En cas que un professor consideri que un alumne ha de sortir de l’aula per fer un descans, aquest no pot superar els cinc minuts.
 • En cas que el descans hagi de superar aquest temps, l’alumne s’ha de presentar al professor de guàrdia i quedar-se en el passadís de direcció; a tal efecte el professor de guàrdia habilitarà una taula i una cadira per tal que l’alumne pugui treballar. Si es produeix aquesta circumstància, l’alumne ha de tenir una feina que li ocupi la totalitat del temps que el professor vulgui que estigui fora de l’aula.

Passadissos i canvis d’aula

 • Els canvis de classe s’han de fer amb diligència per no afectar l’horari de les matèries.
 • Cal que l’alumnat es desplaci caminant, sense entrar als lavabos, mirant de no causar cap desperfecte a les instal·lacions ni als materials dels companys.
 • Sempre que sigui possible els alumnes han de guardar les motxilles a la taquilla. En cap cas el centre es fa responsable dels objectes que els alumnes portin a sobre.

Organització de l’esbarjo

 • Cada matí hi ha dues franges d’esbarjo de 15 minuts cadascuna.
 • Durant l’esbarjo els alumnes hauran de sortir fora de l’edifici llevat que un professor indiqui el contrari.
 • Quan un alumne es quedi dintre el centre per indicació d’un professor, aquest es quedarà a l’aula amb ell.
 • No es permet menjar ni beure a l’aula ni als passadissos, els alumnes han de tenir cura de llençar els papers dels esmorzars i els cartrons de les begudes a les papereres.
 • Els dies de pluja l’alumnat es mantindrà dintre l’edifici procurant tenir una actitud calmada i un to de veu raonablement baix.

Lavabos

 • Els alumnes han d’anar als lavabos a les hores de pati. Entre classes els lavabos estaran tancats i si un alumne hi ha d’anar, ha de demanar a consergeria que li obrin. Consergeria portarà un control dels alumnes que van al lavabo fora de les hores assignades.
 • Cal mantenir sempre un vestuari correcte i net evitant l’excentricitat. Està totalment prohibit l’ús de les gorres dins del recinte escolar.
 • Cal mostrar correcció i respecte mutu en el tracte quotidià dins l’institut, tant amb els companys, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis.
 • Cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre un instrument de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions….

Manteniment i conservació de l’edifici

 • Tots els membres de la comunitat educativa tenen el deure de mantenir les instal·lacions en bon estat i vetllar pel correcte ús dels materials i les aules especifiques.
 • En acabar la jornada l’alumnat ha de col·laborar en les tasques de tancament d’aules:
  • pujar les cadires sobre les taules.
  • recollir els papers o altres objectes del terra.
  • enrotllar els cables connectors.

Desperfectes

Quan d’una manera intencionada o com a conseqüència d’una conducta disruptiva, un o més alumnes provoquin un desperfecte, es demanarà a la família o famílies que paguin l’ import del desperfecte ocasionat prèvia presentació de factura. Al mateix temps, amb la finalitat que l’alumne pugui entendre la gravetat de la seva acció, se li assignarà una tasca de servei a la comunitat que tindrà una durada proporcionada al desperfecte causat.

Protocol i normativa del menjador

Organització del servei
 • Els alumnes de l’Institut tindran accés al servei de menjador de les Escoles de dilluns a divendres durant tot el curs escolar.
 • L’horari d’ús de les instal·lacions serà de les 14.45h a les 15.50h. Excepcionalment però, es podrà autoritzar la sortida abans d’aquesta hora sempre que els pares o responsables dels alumnes ho sol·licitin per escrit mitjançant la signatura d’un document de compromís.
 • Quan algun alumne abandoni el servei abans de les 15.50, el centre de primària, el de secundària i les AMPES quedaran eximits de qualsevol responsabilitat sobre aquest alumne des del mateix moment que abandoni el recinte.
 • L’entrada i la sortida es realitzaran per la porta del personal de servei situada al carrer Vallès.
 • Els alumnes de secundària utilitzaran el menjador en un horari en que els alumnes de primària ja estan retornant a les aules.
 • L’activitat d’estudi es realitzarà en el mateix menjador en un espai que prèviament s’haurà habilitat.
 • Els alumnes tindran accés a un lavabo situat al costat del menjador.
 • Cada dia, abans de les 9.30, la consergeria de l’Institut comunicarà a l’escola el nombre d’alumnes que aniran a dinar.
 • En cas de sortides que incloguin el període de menjador NO es proporcionarà servei de càtering.
Transport i monitoratge
 • Els alumnes de l’Institut, acompanyats d’un monitor, es desplaçaran fins a les escoles amb el bus interurbà. El cost del desplaçament estarà inclòs en el preu del servei de menjador.
 • Aquest monitor estarà a càrrec de l’AMPA de l’Institut.
 • Durant el temps dels servei disposaran d’un altre monitor de l’equip de monitors de les Escoles.
 • La ràtio prevista és de 15 alumnes per monitor. Aquest nombre però pot variar en funció dels esporàdics.
 • En cas que el nombre d’alumnes acollits al servei fos major a 45 es revisarà el servei de monitoratge.
Normativa
 • El servei es regirà per la mateixa normativa que el de primària.
 • La direcció de secundària adaptarà els aspectes que per l’edat dels alumnes es considerin necessaris.
 • La normativa serà supervisada i validada per la direcció de primària que també farà les consideracions que escaigui al desenvolupament del servei .
 • En cas de produir-se alguna conducta no desitjada, la gestió del conflicte i corresponent sanció correspondrà als monitors en la franja horària del servei, i a la direcció de secundària quan s’escaigui.
 • La direcció de primària comunicarà qualsevol incidència que observi.
Normes menjador escolar

Alumnes

 • Respectarem els altres companys/es i monitors/es.
 • Respectarem l’espai del menjador.
 • Entrarem amb ordre i calma al menjador.
 • Ens asseurem al lloc que se’ns indiqui i acceptarem qualsevol canvi que proposin els monitors 21
 • Menjarem correctament sense malemetre menjar I fent ús adequat dels coberts, plats, got i tovalló.
 • Complirem amb els càrrecs que se’ns assignin: parar o desparar taula…
 • Utilitzarem només els espais que se’ns assignin tan al menjador com a l’hora d’estudi.
 • Mantindrem un to de veu adequat.
 • Evitarem l’ús de mòbils i altres aparells electrònics mentre mengem
 • Deixarem les jaquetes i motxilles al lloc que se’ns indiqui.

MONITORS/ES

 • Respectarem als altres monitors/es i als alumnes.
 • Ens responsabilitzarem de fer complir les normes establertes a l’escola (normes de pati, de menjador).
 • Fomentarem un ambient favorable on els alumnes se sentin a gust i dinin amb calma.
 • Prendrem les mesures convenients si no es compleix la normativa del menjador, sempre d’acord amb les NOFC del centre.
 • Informarem al coordinador de menjador de secundària de les incidències o aspectes rellevants que calgui destacar.
 • Promourem un ambient de treball I estudi durant el temps dedicat a aquestes activitats.
 • Atendrem en cas de malaltia o accident els nens/es que no es trobin bé, avisarem a la família i després al tutor o a algun membre de l’equip directiu.
 • Respectarem el principi de confidencialitat en relació a les informacions sobre els alumnes que el centre ens faci avinents. Les informacions només es donaran en cas que tinguin relació amb el servei de menjador.

Ús dels telèfons mòbils

El centre ha elaborat la normativa d’ús dels telèfons mòbils tenint en compte el document “Les tecnologies mòbils als centres educatius” aprovat pel ple del Consell Escolar de Catalunya el 4 de març del 2015.

 • A dins de l’edifici els alumnes portaran el seu mòbil en mode avió i desconnectat de les xarxes wifi. Quan el professor ho cregui convenient es podrà modificar aquesta norma.
 • Durant els esbarjos els alumnes podran utilitzar el seu telèfon mòbil sempre i quan no enregistrin imatges fixes, vídeos o arxius de so.

Ús dels ordinadors

El centre ha elaborat la normativa d’ús dels ordinadors i de funcionament de les aules en el marc del projecte educat 1×1 i que es fonamenta en dos eixos principals:

 • L’ordinador és una eina d’estudi i treball i, per tant, serà tractat com a tal.
 • El professor/a és en tot moment qui dirigeix i ordena què cal fer.
Normativa d’ús d’ordinadors
 • A l’institut el portàtil s’utilitza exclusivament per a treballar.
 • L’alumnat serà l’únic responsable del seu ordinador i haurà de vetllar per evitar-ne el furt, avaries i accidents.
 • És el professor qui indica quan s’han de treure i desar els ordinadors.
 • L’alumnat ha de portar l’ordinador amb la bateria carregada, cada dia. No s’autoritzarà la càrrega d’ordinadors fins després del primer pati.
 • L’alumnat ha de portar el seu cable d’alimentació però només caldrà connectar-ho a la xarxa elèctrica quan sigui necessari (per indicació del professor).
 • Cal disposar també d’un llapis de memòria USB (recomanem un mínim de 4GB) per a realitzar còpies de seguretat.
 • L’ordinador, el carregador i el llapis USB han d’estar identificats amb una etiqueta autoadhesiva o serigrafiat amb el nom i cognoms (o les inicials) del propietari o propietària. No s’admet cap altra modificació de l’aspecte de l’ordinador amb adhesius, retolacions, pintures…. Tampoc està permès fer modificacions individuals del fons d’escriptori.
 • Cal desar tots els documents a una carpeta anomenada “CURS 2017-2018” i tenir-ne còpies de seguretat en un llapis de memòria USB. Les còpies de seguretat és faran com a mínim un cop al mes.
 • Només es poden utilitzar els ordinadors a les aules. No es poden fer servir als passadissos, ni al pati, ni entre classes.
 • No es poden descarregar ni instal·lar programes aliens a les tasques docents (Ares, Messenger, Emule, BitTorrent,…).
 • L’ordinador no es pot fer servir per a cap altra finalitat que no sigui acadèmica. En cas que un ordinador presenti problemes de rendiment o interfereixi en la connectivitat del centre, s’haurà de restaurar per deixar-lo al punt d’inici, si així ho recomana el professorat. Al restaurar l’ordinador cal tenir-lo endollat durant tot el procediment.
 • S’ha d’aturar (no hivernar) l’ordinador a última hora del dia.
 • No s’han d’exposar a l’escriptori o salva pantalles imatges de contingut qüestionable, com tampoc a la carcassa de l’ordinador. Com a fons d’escriptori utilitzarem un fons amb to neutre.
 • Tothom té dret a preservar l’ús de la seva imatge. Només s’utilitzarà la webcam quan ho demani el professorat.
 • El sistema operatiu que s’utilitzarà per defecte al centre és el Windows.
 • Per defecte, els ordinadors hauran de tenir el so desconnectat. Els auriculars només es podran fer servir quan el professorat ho demani.
 • En cas d’avaria justificada el centre pot proporcionar un ordinador de préstec, que es regirà segons la normativa de préstec d’ordinadors.
 • Cal portar sempre el material necessari per a cada matèria (llibreta, carpeta amb separadors…) perquè l’ordinador no és l’única eina d’aprenentatge que utilitzarem.
 • La utilització inapropiada de l’ordinador per part de l’alumne/a podrà suposar la retirada de l’ordinador per part del professor, i només serà retornat als pares de l’alumne sancionat.

Normativa d’aula

 • Quan l’alumnat canviï de classe s’emportarà l’ordinador dins la motxilla, a excepció de les classes d’educació física. En aquest cas es recomana deixar la motxilla dintre la taquilla.
 • Tothom mostrarà respecte pel material digital de les aules i el dels companys.
 • L’aula és un lloc de treball, l’alumnat evitarà córrer o cridar quan sigui a dintre.

Recomanacions generals

 • És molt recomanable l’ús d’un ratolí i d’una funda per protegir el portàtil de cops. Aconsellem fer una còpia de seguretat al llapis de memòria diàriament. Per exemple, si ho feu cada dia a la mateixa hora ho convertireu en un hàbit del tot pràctic i segur.
 • No és convenient compartir el llapis de memòria.
 • És convenient passar periòdicament un antivirus.
 • Mantindrem organitzat i net tant l’escriptori, com la barra d’inici del sistema operatiu.
 • Cal valorar amb criteri i sentit comú la instal·lació de programes a l’ordinador. Una instal·lació excessiva pot provocar alentiment del seu funcionament, funcionament incorrecte d’alguns programes.
 • Cal usar a l’ordinador les configuracions de pantalla que permetin treballar de la manera més còmoda possible. Els cursors que vibren, les combinacions de colors fosques creen un entorn de treball difícil.
 • Convé seure adequadament per tenir cura de l’esquena i de la vista.
 • Alguns fabricants de bateries recomanen deixar-les descarregar completament cada 2 o 3 setmanes. Aquesta acció podria allargar la seva vida útil.

Estructura de carpetes

 • Treballar amb l’ordinador també requereix tenir en compte mantenir un ordre i polidesa en les tasques. Cal crear una estructura de carpetes per a cada assignatura on es desaran els treballs, exercicis i documents que descarreguem de la xarxa en subcarpetes separades.
 • En general, per facilitat la localització dels fitxers realitzarem el següent:
  • Crearem una carpeta que es dirà “curs 2016-17”.
  • Dins d’aquesta carpeta crearem tantes carpetes com matèries realitzi l’alumne/a.
  • Dins de cada carpeta crearem subcarpetes amb el nom de la unitat que es treballi a classe.
  • Dins de cada unitat crearem documents sempre posant primer l’acrònim de la matèria, guió baix, el nom del document i l’extensió, per exemple: tec_memòria_unitat_1.doc.
  • A l’hora de posar el nom del document, mai deixarem espais en blanc, sempre utilitzarem el guió baix entre una paraula i una altra. Exemple d’acrònims: ang_ ,cat_ , cas_ , mat_ , nat_ , soc_ , tec_