Projectes SOC-CIEN

A 3r d’ESO treballem les competències socials i cientificotecnològiques amb projectes, de manera interdisciplinària, treballant les competències, els objectius i els continguts relacionats amb el currículum, de manera integrada (i no fragmentats per àrees de coneixement) per aconseguir un aprenentatge significatiu.

Plantegem activitats basades en contextos reals, que requereixen el treball en equip cooperatiu i la recerca i la reflexió personal, per fomentar que l’alumne/a sigui protagonista dels seus aprenentatges.

Actualment tenim en marxa 3 projectes (un per trimestre): És a les nostres mans, Una nova visió del món i Un viatge per Europa, en què treballem les competències de 5 àrees: les Ciències Socials, la Biologia, l’Emprenedoria, la Física i Química, i la Tecnologia.

A l’aula, el professorat de Projectes SOC-CIEN guiem i acompanyem l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge (proposem, regulem, preguntem, expliquem quan fa falta, introduïm continguts necessaris…). La codocència ens permet atendre les necessitats dels alumnes de manera àgil i personalitzada.