Treball cooperatiu

Les competències i habilitats per treballar cooperativament són un objectiu d’aprenentatge en si mateix, els treballem no solament perquè els alumnes i les alumnes aprenguin més i millor els continguts curriculars, sinó també perquè aprenguin a treballar de manera col·laborativa: aprendre a treballar en equip requereix aprendre a ser un equip.

Els docents els hem d’ajudar a organitzar-se com a equip, a planificar el treball, a revisar el seu funcionament de forma periòdica i a establir objectius de millora, per tal que assoleixin la competència de participar a l’aula, al centre i a l’entorn, de manera reflexiva i responsable, sàpiguen treballar en equip cada vegada millor.

La responsabilitat compartida i l’ajuda mútua entre iguals, juntament amb l’aprenentatge actiu, són elements clau per assolir l’èxit educatiu i l’aprenentatge significatiu.

L’ús de l’aprenentatge cooperatiu també és una estratègia per afavorir la inclusió a les aules i la cohesió de l’alumnat, fomenta una cultura escolar inclusiva basada en una participació social cooperativa.

La cultura col·laborativa del Pau Claris també és present en l’estructura organitzativa del centre i en el treball de l’equip humà. En la nostra comunitat professional d’aprenentatge, la codocència, els CROMA, els equips docents base, els equips de projectes són espais de cooperació, coordinació i formació entre iguals.

“Només si treballem junts aprendrem a conviure junts.” Pere Pujolàs