6 i 7 de febrer, proves de CCBB a 4t d’ESO

    La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català. Els alumnes de quart curs d’ESO de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova, que es realitzarà els dies 6 i 7 de febrer de 2018.

http://educacio.gencat.cat/documents/documents_publics/Centres/GestioAcademica/Prova_quart/info_alumnes_prova_4t.pdf