Requirements

Criteri intern

30%

L’equip docent valorarà la preparació i compromís del participant tenint en compte:

  1. Assistència a classe.

  2. Actitud a classe.

  3. Expedient acadèmic de l’alumne / a.

Entrevista

30%

El tribunal que realitzi l’entrevista valorarà les competències i aptituds del participant i la seva idoneïtat per al procés, tenint en compte:

  1. Iniciativa, adaptabilitat,

  2. Mentalitat oberta, socialització

  3. Capacitat de comunicació

  4. Maduresa i coneixement d’una / o mateixa / o

  5. Idioma estranger

  6. Resolució de conflictes.

  7. Motivació i expectatives

Documentació lliurada

40%

CV i Carta de motivació: 20%

Es valorarà la presentació i el contingut. A la carta de motivació es valorarà també la motivació i l’originalitat.

Certificats de llengua: 10%

Es valorarà positivament si l’estudiant té un certificat que acrediti el seu nivell d’idiomes i el puja a la carpeta compartida.

Certificats extra-acadèmics: 10%

Es valorarà positivament si l’estudiant ha certificats que acreditin altres estudis.